سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی عبدالرحیم آرامیده 1550 56 5 01:39.07 108.0 107.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:00.87
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 55 4 01:00.76
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 متر 52 7 01:03.62
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی 1000 52  
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1200 1 1:10.86
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1600 52 5 1:41.24
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1550 52 2 1:38.93
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52 1  01:12.36
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1550 58 1  1:39.04
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 54 2  1:12.80
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1200 52 2  1:13.05
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
مهرداد عابدینی امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 54 3 1:02.13
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/17
مهرداد عابدینی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1000 52 2  
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/04
مهرداد عابدینی تویلی قربانی کمال دالی جه عطا 1200 52 6 1:14.45
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/26
مهرداد عابدینی تویلی قربانی 1200 52
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/05
مهرداد عابدینی کمال قولرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 52 3 1:03.41