سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم-یزد پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
علیرضا دهقان سید محمد میر حسینی 1000 0
هفته چهارم-یزد پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
علیرضا دهقان سید محمد میر حسینی 1000 0 1 01:03.370