آگوگ 7 ساله نریان
سوپرمن
فلامینگ
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
یزد 1 1 1 100.00% 28,000,000
مجموع 2 1 1 50.00% 28,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم-یزد پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/13
از 0 تا 8 علیرضا دهقان سید محمد میر حسینی 1000 0.0 -
هفته چهارم-یزد پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/06
0-4 علیرضا دهقان سید محمد میر حسینی 1000 0.0 1 / 11 01:03.370 -