سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عرفان وفرهان محمدی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1550 52 3 01:37.80 104.0 105.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
عرفان وفرهان محمدی رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 52 3 01:10.61
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری ستار مهرانی 1000 53 1 01:01.25
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری 1000 4 01:01.81
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 3 01:00.70
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری 1400 5 01:32.54
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری 1000 5 01:01.20
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری 1000
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری امین محمدی 1400 53 2  
هفته چهارم تابستانه - تهران
1395/06/12
عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری یاسر جرجانی 1000 54 1 1:03.01
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
عرفان وفرهان محمدی محمداسلم محمدی کمال دالی جه عطا 1000 54 4 1:02.20
هفته اول - گنبد کاووس بهاره -
1395/01/27
عرفان وفرهان محمدی محمداسلم محمدی ابوطالب چاریزاده 1000 52 2 1:02.18
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/23
عرفان وفرهان محمدی محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 52 4 1:13.35
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
عرفان وفرهان محمدی محمداسلم محمدی 1550 52
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/10/03
عرفان وفرهان محمدی محمداسلم محمدی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 1:02.66