سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
کوروش حدادی محمداسلم محمدی 1000 52
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
کوروش حدادی محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 53
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1200 53 3 01:23.580
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 55 1 01:09.280
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 54 3 01:10.400
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی امین محمدی 2200 54 7 02:51.150
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی امین محمدی 1550 0 4 01:58.100
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی باب الدین وکیلی 1550 54
هفته اول پاییزه - مشهد
1395/10/17
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی 1000 1
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 54 1 01:23.890
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
آراد مهرپرور داود جمشیدی باب الدین وکیلی 1000 52 2 01:11.490
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
آراد مهرپرور ادریس قلیچی پیمان قلرعطا 1000 52
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
آراد مهرپرور ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1000 52
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
آراد مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی 2200 52 7 02:53.090
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
آراد مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی 1200 53 2 01:24.390
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
آراد مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی 1000 52 8 01:10.450
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
آراد مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی 1600 52 2 02:01.950