آرگام مهر 6 ساله نریان
آریادرویش
بی نظیر.
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 89
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 89
ریتینگ مسافت : 89
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 2 6 18.18% 202,300,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 1 0.00% 14,375,000
تهران 1 0 1 0.00% 22,500,000
مجموع 15 2 8 13.33% 239,175,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 52.0 3 / 9 (6.5) 01:08.026 85
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
محمداسلم محمدی امیر مختومی 1000 55.0 6 / 6 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
محمداسلم محمدی 1000 52.0 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 53.0 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1200 53.0 3 / 5 01:23.580 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 55.0 1 / 7 01:09.280 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 54.0 3 / 7 01:10.400 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
محمداسلم محمدی امین محمدی 2200 54.0 7 / 12 02:51.150 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
محمداسلم محمدی امین محمدی 1550 0.0 4 / 7 01:58.100 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
محمداسلم محمدی باب الدین وکیلی 1550 54.0 -
هفته اول پاییزه - مشهد
1395/10/17
محمداسلم محمدی بی نام 1000 1.0 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 54.0 1 / 11 01:23.890 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
داود جمشیدی باب الدین وکیلی 1000 52.0 2 / 6 01:11.490 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
ادریس قلیچی پیمان قلرعطا 1000 52.0 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
داود جمشیدی امین محمدی 2200 52.0 7 / 10 02:53.090 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
داود جمشیدی امین محمدی 1200 53.0 2 / 12 01:24.390 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
داود جمشیدی امین محمدی 1000 52.0 8 / 9 01:10.450 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
داود جمشیدی امین محمدی 1600 52.0 2 / 8 02:01.950 -