سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
کوروش حدادی محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 53
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1200 53 3 01:23.58
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 55 1 01:09.28
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی آق اویلی بشگرد 1000 54 3 1:10.40
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی امین محمدی 2200 54 7 2:51.15
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی امین محمدی 1550 4 01:58.10
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی باب الدین وکیلی 1550 54  
هفته اول پاییزه - مشهد
1395/10/17
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی 1000 1
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
آراد مهرپرور محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 54 1  1:23.89
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
آراد مهرپرور داود جمشیدی باب الدین وکیلی 1000 52 2 1:11.49
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
آراد مهرپرور ادریس قلیچی پیمان قلرعطا 1000 52
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
آراد مهرپرور ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1000 52 0
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
آراد مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی 2200 52 7 2:53.09
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/15
آراد مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی 1200 53 2 1:24.39
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/01
آراد مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی 1000 52 8 1:10.45
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1394/09/27
آراد مهرپرور داود جمشیدی امین محمدی 1600 52 2 2:01.95