سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
حاج فرشید وطن خواه جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 2200 50 4 02:25.91 76.0 72.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج خانم حمیده آرخی جمشید مختومی عبدالحلیم قبادی 1000 50 5 01:01.61 77.0 73.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حمیده آرخی جمشید مختومی رامین قهرمان 1200 50 7 01:12.97 76.0 72.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
محمد صفا وطن خواه و نازنین آهی رمضان آچاک رامین قهرمان 1550 50 7 01:43.03
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حاج فرشید وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50 6 01:03.96
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مرحوم حاجی اراز محمد ایشان آرخی حاجی وطن خواه رمضان آچاک آق اویلی بشگرد 1550 50 9 01:43.54
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
حاج فرشید وطن خواه و یعقوب آچاک رمضان آچاک رامین قهرمان 1000 50 6 01:04.24
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاج فرشید وطن خواه و یعقوب آچاک رمضان آچاک یعقوب اچاک 1200 50 8 01:17.76
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
فرشید وطن خواه رمضان آچاک 1550
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
صفا وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 1200 50 9 1:14.48
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
فرشید وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 1550 2 1:41.48
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
فرشید وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 1550 5 1:42.46
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
فرشید وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 5 01:02.98
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
فرشید وطن خواه رمضان آچاک 1200 52
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
فرشید وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 52 1  1:15.10
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
فرشید وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 1  
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
ناصر وطن پور رمضان آچاک جواد آچاک 1550 51 4 1:42.77
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
مشهد وطن خواه رمضان آچاک کمال دالی جه عطا 1000 51 6 1:03.96
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
محمدصفاوسحر وطن خواه رمضان آچاک 1000 50 2  
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
محمدصفاوسحر وطن خواه رمضان آچاک جواد آچاک 1000 50 9 1:07.84
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/02
محمدصفاوسحر وطن خواه رمضان آچاک 1000 50