سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
عبدی پقه آق اویلی کارساز جواد آچاک 1000 53 9 01:02.580
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مرحوم عاشور محمد قره تپه آق اویلی کارساز کمال دالی جه عطا 1000 53 11 01:07.200
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز جواد آچاک 1700 52 3 01:50.090
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز جواد آچاک 1000 0 1 01:01.520
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز آرمین آق آتابای 1000 51 4 01:01.850
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1000 0 6 01:01.680
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز جواد آچاک 1000 0 4 01:03.840
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1200 53 5 01:15.970
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1600 51 1 01:48.659
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز 1550 0
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز 1200 51
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
عبدالباسط پقه یعقوب کارساز ابراهیم قره داشلی 1000 0 3
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
سلیمان و امین پقه یعقوب کارساز جواد آچاک 1000 50 3 01:05.670
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
ارجی پقه یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1000 50 8 01:07.650