دازبهار 5 ساله مادیان
القاسی
زبیده
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 2 4 20.00% 136,250,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 14,250,000
مجموع 13 2 5 15.38% 150,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
آق اویلی کارساز جواد آچاک 1000 53.0 9 / 12 01:02.580 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آق اویلی کارساز کمال دالی جه عطا 1000 53.0 11 / 11 01:07.200 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
یعقوب کارساز جواد آچاک 1700 52.0 3 / 9 01:50.090 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
یعقوب کارساز جواد آچاک 1000 0.0 1 / 11 01:01.520 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
یعقوب کارساز آرمین آق آتابای 1000 51.0 4 / 11 01:01.850 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1000 0.0 6 / 11 01:01.680 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
یعقوب کارساز جواد آچاک 1000 0.0 4 / 10 01:03.840 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1200 53.0 5 / 10 01:15.970 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1600 51.0 1 / 10 01:48.659 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
یعقوب کارساز بی نام 1550 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
یعقوب کارساز بی نام 1200 51.0 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
یعقوب کارساز ابراهیم قره داشلی 1000 0.0 3 / 10 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
یعقوب کارساز جواد آچاک 1000 50.0 3 / 11 01:05.670 -
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1000 50.0 8 / 11 01:07.650 -