گل من 12 ساله مادیان
کوپال
سیبل جان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 1 7.14% 12,000,000
بندرترکمن 6 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 22 1 1 4.55% 12,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته شانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/12
از 8 تا 40 قربان محمد توماچ حمید توماچ کمال دالی جه عطا 1550 0.0 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
از 8 تا 50 احمد و هادی توماج حمید توماچ محمد آق ارکاکلی 1000 0.0 10 / 11 01:05.860 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
از 8 تا 26 قربان محمد توماچ حمید توماچ موسی قلرعطا 1000 0.0 10 / 11 01:03.390 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
از 6 تا 38 قربان محمد توماچ حمید توماچ بهزاد قلیخانی 1600 0.0 10 / 12 01:56.820 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
از 8 تا 40 قربان محمد توماچ حمید توماچ احمد پقه 1000 0.0 8 / 11 01:03.540 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 8 تا 38 قربان محمد توماچ حمید توماچ عبداله قولرعطا 1550 0.0 11 / 12 01:50.500 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 8 تا 38 قربان محمد توماچ حمید توماچ رامین کر 1500 0.0 6 / 9 01:47.280 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/01
از 8 تا 38 مرحوم حاجی محمد توماچ حمید توماچ امیر مختومی 1500 0.0 8 / 10 01:38.220 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
از 8 تا 48 مرحوم حاجی محمد توماچ حمید توماچ یعقوب کم 1000 0.0 10 / 10 01:02.980 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 8 تا 64 بهمن کوسلی آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 11 / 11 01:04.360 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 8 تا 38 بهمن کوسلی آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 10 / 12 01:04.350 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 8 تا 38 یاسین بشگرد آق اویلی بشگرد آق اویلی بشگرد 1000 0.0 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
مبتدی نبرده بهمن کوسلی آشجان قزل احمد پقه 1000 0.0 1 / 8 01:01.440 -
هفته چهارم پاییزه - تهران
1388/07/10
از 0 تا 62 موسی کر موسی کر 1000 0.0 -
هفته سوم پاییزه - تهران
1388/07/03
از 0 تا 62 موسی کر موسی کر 1000 0.0 7 / 9 01:12.680 -
هفته دوم پاییزه - تهران
1388/06/27
از 0 تا 38 موسی کر موسی کر 1000 0.0 5 / 7 01:11.360 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 2 تا 70 جمشید کر عبدالخالق چپرلی قربان محمد اودک 1500 0.0 9 / 9 01:46.760 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 0 تا 140 ایوب وجدانی وجلال کوچکی ابراهیم بدویزاده عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 7 / 10 01:10.620 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 0 تا 48 حاج احمد وجدانی ابراهیم مهرانی یاسر جرجانی 1000 0.0 4 / 8 01:03.580 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
از 4 تا 48 حاج احمد وجدانی ابراهیم مهرانی قربان محمد اودک 1000 0.0 4 / 10 01:03.590 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
دوخون - نبرده حمید وجدانی ابراهیم مهرانی قربان محمد امانی سید 1000 0.0 6 / 8 01:03.970 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 8 تا 44 محمود وجدانی ابراهیم مهرانی احمد پقه 1000 0.0 7 / 10 01:04.580 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 2 تا 38 محمود وجدانی ابراهیم مهرانی احمد پقه 1000 0.0 6 / 11 01:07.570 -