سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جمشید منتظرنظام یوسف کلته ستار مهرانی 1000 52 7 01:01.680
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
جمشید منتظرنظام یوسف کلته بنیامین جرجانی 1000 50 2 01:01.710
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
جمشید منتظرنظام یوسف کلته نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:04.810
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1200 53 3 01:15.140
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 52 3 01:03.560
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 51 1 01:03.640
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
جمشید منتظرنظام یوسف کلته پیمان قلرعطا 1000 51 7 01:05.650
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 50 6 01:04.710
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
جمشید منتظرنظام یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 0 2 01:02.690
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 0 8 01:06.550
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
جمشید منتظرنظام یوسف کلته جواد آچاک 1000 52 6 01:06.140