سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جمشید منتظرنظام یوسف کلته ستار مهرانی 1000 52 7 01:01.68 76.0 72.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
جمشید منتظرنظام یوسف کلته بنیامین جرجانی 1000 50 2 01:01.71 74.0 71.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
جمشید منتظرنظام یوسف کلته نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:04.81
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1200 53 3 01:15.14
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 52 3 01:03.56
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 51 1 01:03.64
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
جمشید منتظرنظام یوسف کلته پیمان قلرعطا 1000 51 7 1:05.65
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
جمشید منتظرنظام یوسف کلته 1000 50 6 1:04.71
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
جمشید منتظرنظام یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 2 1:02.69
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
جمشید منتظرنظام یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 8 01:06.55
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
جمشید منتظرنظام یوسف کلته جواد آچاک 1000 52 6 1:06.14