مانلی 5 ساله مادیان
ایرامینم
دلفینیوم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 4 11.11% 133,500,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 22,000,000
مجموع 11 1 5 9.09% 155,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
یوسف کلته ستار مهرانی 1000 52.0 7 / 8 01:01.680 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یوسف کلته بنیامین جرجانی 1000 50.0 2 / 12 01:01.710 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
یوسف کلته نورمحمد بهادر 1000 50.0 7 / 11 01:04.810 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1200 53.0 3 / 10 01:15.140 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 / 12 01:03.560 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 51.0 1 / 8 01:03.640 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
یوسف کلته پیمان قلرعطا 1000 51.0 7 / 9 01:05.650 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
یوسف کلته بی نام 1000 50.0 6 / 8 01:04.710 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 10 01:02.690 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 0.0 8 / 10 01:06.550 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
یوسف کلته جواد آچاک 1000 52.0 6 / 9 01:06.140 -