امتیس 6 ساله مادیان
المرام
ماهونیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 1 20.00% 44,000,000
مجموع 5 1 1 20.00% 44,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
8تا14امتیاز حاج جلیل بابایی حمید روشنی امین محمدی 1000 50.0 9 / 9 01:06.430 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
از 8 تا 22 حاج جلیل بابایی حمید روشنی عبدالرسول خرمالی 1600 50.0 7 / 8 02:01.120 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
نبرده حاج جلیل بابایی حمید روشنی بنیامین جرجانی 1000 50.0 1 / 9 01:04.360 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
نبرده حاج جلیل بابایی حمید روشنی 1000 0.0 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
مبتدی و نبرده حاج جلیل بابایی رشید عطایی عید محمد غراوی 1000 50.0 8 / 11 01:09.360 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/16
مبتدی ونبرده آنه بابائی آنه محمد حاجی زاده عید محمد غراوی 1000 50.0 7 / 9 01:07.340 -