امتیس 5 ساله مادیان
المرام
ماهونیا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 1 20.00% 44,000,000
مجموع 5 1 1 20.00% 44,000,000