هپی فیل 12 ساله نریان
جلد
نازگل 2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 20 1 4 5.00% 31,300,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 3,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 24 1 5 4.17% 34,300,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
از 16 تا 50 سیناسعدی عبدالعزیز مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 10 / 11 01:04.070 -
هفته بیستم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/26
از 16 تا 60 حاج گلدی آخوند پرویز عبدالمنان پرویز محمد خوجملی 1700 0.0 6 / 6 01:55.260 -
هفته چهاردهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/05
از 16 تا 66 فرزاد آتابای یوسف اسکندرلی ستار مهرانی 1600 0.0 8 / 9 01:49.110 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/22
از 18 تا 66 یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی محمد خوجملی 1600 0.0 6 / 6 01:46.500 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
از 8 تا 30 یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی عبدالخالق چپرلی 2200 0.0 3 / 11 02:27.750 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
از 10 تا 30 یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی رضا کریمی 1600 0.0 6 / 11 01:49.950 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
از 16 تا 30 یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 6 / 11 01:01.290 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
از 6 تا 38 یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی قربان محمد اودک 1600 0.0 2 / 12 01:48.540 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
از 0 تا 20 یوسف اسکندرلی یوسف اسکندرلی ستار مهرانی 1500 0.0 1 / 7 01:41.970 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 8 تا 38 خیاطی لارج یوسف اسکندرلی عنایت اله قولرعطا 1500 0.0 4 / 9 01:45.490 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 0 تا 20 مرحوم حاج پورجان خوجملی یوسف اسکندرلی نادر صالح پور 1000 0.0 2 / 8 01:04.530 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
از 0 تا 26 مرحوم حاج پورجان خوجملی یوسف اسکندرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 7 / 12 01:02.240 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
از 0 تا 26 مرحوم حاج پورجان خوجملی یوسف اسکندرلی عبدالناصر قزل 1000 0.0 4 / 10 01:01.630 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 0 تا 40 یونس اینچه برون مراد تاجی زاده عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 7 / 10 01:02.310 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 4 تا 64 یوسف اسکندرلی مراد تاجی زاده عبدالناصر قزل 1000 0.0 6 / 10 01:03.730 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 4 تا 64 قربان اسکندرلی مراد تاجی زاده بایرام محمد تاجی زاده 1000 0.0 7 / 10 01:04.770 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
از 4 تا 26 قربان اسکندرلی عبدالمجید ساده عبدالناصر قزل 1500 0.0 7 / 7 01:52.070 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/10
از 4 تا 32 قربان اسکندرلی عبدالمجید ساده 1000 0.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/15
از 4 تا 38 یوسف اسکندرلی نورگلدی پرویز نوریقدی یلقی فیض الله رجال 1500 0.0 7 / 7 01:48.630 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/05
از 2 تا 70 یوسف اسکندرلی نورگلدی پرویز نوریقدی یلقی طاهر ایگدری 1000 0.0 11 / 12 01:08.270 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
از 2 تا 52 امان دردی بابایی یوسف اسکندرلی احمد پقه 1000 0.0 10 / 12 01:08.330 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
از 0 تا 48 قربان اسکندرلی محمدگوگ عبدالمجید ساده عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 8 01:02.990 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 0 تا 34 قربان اسکندرلی محمدگوگ عبدالمجید ساده محمود قولرعطا 1000 0.0 4 / 10 01:04.720 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
دوخون - نبرده ارازویوسف اسکندرلی خان محمد چپرلی رضا کریمی 1000 0.0 7 / 8 01:04.030 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 2 تا 38 ارازویوسف اسکندرلی خان محمد چپرلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 -