میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 86,000,000
مجموع 8 0 2 0.00% 86,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
از 24 تا 34 امتیاز شهیدان حلیم بردی طعنه و حاج امان توسلی اراز زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 52.0 6 / 9 01:02.570 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
هندیکاپ رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 55.0 2 / 5 01:01.130 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
38تا54 امتیاز رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی 1200 0.0 9 / 9 01:12.970 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
هندیکاپ رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 52.0 6 / 7 01:00.880 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
هندیکاپ رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه بی نام 1550 54.0 6 / 7 01:42.780 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
از 50 تا 160 رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی 1200 52.0 2 / 6 01:12.160 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
هندیکاپ رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک 1200 53.0 7 / 8 01:14.090 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
هندیکاپ رادین صفایی و امادجان طعنه اراز زارعی کسلخه قربان محمد اودک 1000 0.0 7 / 7 01:02.560 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1394/11/30
هندیکاپ امادجان طعنه ناز محمد قره داشلی بی نام 2200 52.0 -