میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 2 0.00% 86,000,000
مجموع 8 0 2 0.00% 86,000,000