دان سولو 5 ساله مادیان
جانادل
دانتل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
از 0 تا 2 امتیاز طاها ومتین اندورا نوربردی اندروا متین جرجانی 1000 50.0 5 / 6 01:07.560 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
از 0 تا 8 بردیا بیهقی نوربردی اندروا آرمین آق آتابای 1200 50.0 7 / 11 01:19.440 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
نبرده بردیا بیهقی نوربردی اندروا پیمان قلرعطا 1000 50.0 9 / 11 01:08.970 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
از 0 تا 20 بردیا بیهقی نوربردی اندروا امان محمد قلرعطا 1000 0.0 10 / 11 01:09.610 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
مبتدی صادق محمد آلق وحامد میری راد حکیم بردی اندروا نورمحمد بهادر 1000 50.0 7 / 7 01:11.170 -
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
مبتدی صادق محمد آلق وحامد میری راد حکیم بردی اندروا 1000 50.0 -