دان سولو 4 ساله مادیان
جانادل
دانتل
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 0 0.00% 0