ماه ثانی 12 ساله نریان
ساسان
ماهان
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 0 2 0.00% 6,900,000
بندرترکمن 3 1 1 33.33% 12,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 4,250,000
مجموع 15 1 4 6.67% 23,150,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/29
از 16 تا 46 مهندس اماندردی وجدانی فر سبحان پقه بهزاد قلیخانی 1000 0.0 8 / 8 01:03.670 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
از 16 تا 30 حسن مراد کسلخه سبحان پقه عبدالناصر قزل 1000 0.0 8 / 11 01:01.770 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
از 16 تا 26 شاه محمد شیرمحمدلی سبحان پقه 1000 0.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 16 تا 100 شرکت حمل و نقل بار آق قلا اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 10 / 11 01:03.330 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/03
از 16 تا 108 ماریا رجب زاده اراز زارعی کسلخه 1000 0.0 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 16 تا 100 شرکت حمل و نقل بار آق قلا اراز زارعی کسلخه فیض الله رجال 1500 0.0 8 / 8 01:58.220 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
از 12 تا 38 ابوالحسن پقه اراز زارعی کسلخه عبدالناصر قزل 1000 0.0 3 / 11 01:02.300 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 10 تا 248 مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 0.0 3 / 9 01:02.000 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
8-14 مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 6 / 9 01:02.940 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1388/05/29
از 10 تا 56 مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه محمود قولرعطا 1500 0.0 4 / 10 01:41.280 -
هفته ششم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/23
از 2 تا 38 مرحوم خوجه گلدی برهان اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 10 01:05.420 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 2 تا 70 مرحوم خوجه گلدی برهان یعقوب زارعی کسلخه یاسر جرجانی 1000 0.0 8 / 9 01:02.960 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1388/04/12
از 10 تا 62 مرحوم خوجه گلدی برهان یعقوب زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 4 / 6 01:02.310 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1388/04/05
از 6 تا 70 عبدالرشید برهان یعقوب زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 5 / 12 01:03.620 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
از 0 تا 38 عبدالرشید برهان یعقوب زارعی کسلخه احمد پقه 1000 0.0 2 / 10 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 8 تا 44 عبدالرشید برهان بهمن صداقت عبدالناصر قزل 1000 0.0 10 / 10 01:05.940 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 2 تا 38 عبدالرشید برهان بهمن صداقت اسماعیل کوچکی 1000 0.0 5 / 11 01:07.440 -