سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1550 51 4 01:39.42 73.0 74.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
قولجان خوجم نظری ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1000 50 3 01:01.76 74.0 71.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
قولجان خوجم نظری عبدالوهاب پقه علی محمد غراوی 1200 50 4 01:13.97
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
محمد طاها کارساز یعقوب کارساز جواد آچاک 1000 50 8 01:04.76
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عبدالوهاب پقه یعقوب کارساز جواد آچاک 1000 50 6 01:04.06
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
عبدالوهاب پقه یعقوب کارساز ابراهیم قره داشلی 1000 50 5 01:02.62
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
محمد حنیف و هانیه پقه یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1550 50 5 01:39.76
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
نظر و عبدالستار پقه یعقوب کارساز ابراهیم قره داشلی 1550 52 2 01:38.88
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
عبدالوهاب پقه اراز زارعی کسلخه رامین قهرمان 1450 51 8 1:37.12
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
عبدالوهاب پقه اراز زارعی کسلخه ابراهیم قره داشلی 1000 51 3 1:00.74
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
هانیه پقه اراز زارعی کسلخه عید محمد غراوی 1000 50 5 01:02.12
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عبدالوهاب پقه اراز زارعی کسلخه ۱۰۰۰ 50
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری بنیامین جرجانی 1000 10 1:04.41
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری بنیامین جرجانی 1600 2 1:46.97
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری نورمحمد بهادر 1550 4 1:42.83
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری بنیامین جرجانی 1000 4 01:04.27
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری عید محمد غراوی 1000 52 4 1:15.87
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
حمیدرضا و محمدحنیف پقه عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1000 7 1:04.13
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
ارازقلیچ پقه سلیم خوجملی ابوطالب چاریزاده 1000 50 2 1:05.27
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
ارازقلیچ پقه یعقوب کارساز 1000 50 5 1:06.61
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
ارازقلیچ پقه یعقوب کارساز عید محمد غراوی 1000 50 3 1:05.06