سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا 1600 55
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا 1400 0
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
معید یاسین یونس بنیامین آوری حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 0 5 01:02.600
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
معید یاسین یونس بنیامین آوری حکیم بردی اندروا 1700 50 4 01:48.430
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1600 0 3 01:42.290
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1600 0 3 01:41.410
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1700 50 4 01:47.570
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1000 50 3 00:59.760
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 0 3 01:00.120
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
مشهد گلدی بازیار حکیم بردی اندروا علی رجال 2200 52 3 02:24.890
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا عبدالباسط توغدری 1000 57 2 00:59.980
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 7 01:01.200
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 52 4 01:40.100
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 2 00:59.180
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 3 01:00.760
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 54 6 01:36.200
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 9 01:05.750
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
تارا صیرفی حکیم بردی اندروا 1000 0
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
تارا صیرفی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0 1 01:01.550
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
سارا صیرفی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0 2 01:00.810