سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا 1600 55
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا 1400
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
معید یاسین یونس بنیامین آوری حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 5 1:02.60
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
معید یاسین یونس بنیامین آوری حکیم بردی اندروا 1700 50 4 1:48.43
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1600 3 1:42.29
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1600 3 1:41.41
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1700 50 4 1:47.57
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1000 50 3 0:59.76
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 3 1:00.12
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
مشهد گلدی بازیار حکیم بردی اندروا علی رجال 2200 52 3 2:24.89
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
سلیمان آوری حکیم بردی اندروا عبدالباسط توغدری 1000 57 2 0:59.98
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 7 1:01.20
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 52 4 1:40.10
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 2 0:59.18
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 3 1:00.76
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 54 6 1:36.20
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
تارا صیرفی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 9 1:05.75
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
تارا صیرفی حکیم بردی اندروا 1000
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
تارا صیرفی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 1 1:01.55
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
سارا صیرفی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 2 1.00.81