فالومی 11 ساله مادیان
سوبیسکی
شالیمار
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 10 7.14% 64,150,000
تهران 3 0 0 0.00% 0
مجموع 17 1 10 5.88% 64,150,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1390/07/29
حکیم بردی اندروا بی نام 1600 55.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1390/07/08
حکیم بردی اندروا بی نام 1400 0.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1390/06/25
حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 0.0 5 / 7 01:02.600 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
حکیم بردی اندروا بی نام 1700 50.0 4 / 8 01:48.430 -
هفته نوزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/20
حکیم بردی اندروا محمد خوجملی 1600 0.0 3 / 6 01:42.290 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/23
حکیم بردی اندروا ستار مهرانی 1600 0.0 3 / 5 01:41.410 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/16
حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1700 50.0 4 / 6 01:47.570 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
حکیم بردی اندروا ابوطالب چاریزاده 1000 50.0 3 / 6 00:59.760 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 0.0 3 / 8 01:00.120 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
حکیم بردی اندروا علی رجال 2200 52.0 3 / 6 02:24.890 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/09
حکیم بردی اندروا عبدالباسط توغدری 1000 57.0 2 / 7 00:59.980 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 7 / 11 01:01.200 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/14
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1500 52.0 4 / 5 01:40.100 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51.0 2 / 7 00:59.180 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 3 / 4 01:00.760 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1389/07/02
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 54.0 6 / 7 01:36.200 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1389/06/12
تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 9 / 11 01:05.750 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
حکیم بردی اندروا بی نام 1000 0.0 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 8 01:01.550 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 7 01:00.810 -