سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
محمدمهدی طلائی کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1000 55 1 00:58.42 119.0 120.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
محمدمهدی طلائی کمال قربانی جواد آچاک 1200 52 2 01:09.71 114.0 116.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
محمدمهدی طلائی کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1000 57 1 00:59.00
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
محمدمهدی طلایی کمال قربانی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:00.18
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 56 2 01:02.16
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 56 2 01:02.07
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:00.50
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 متر 1 01:01.75
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
هورس ایساتیس منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1000 54 1 1:00.04
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
هورس ایساتیس منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1200 54  
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
هورس ایساتیس منصور بای پور عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1:00.96
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
هورس ایساتیس منصور بای پور 1200
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
هورس ایساتیس منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52 2 1:02.31
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
هورس ایساتیس منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52 1 1:03.24