سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
محمدمهدی طلائی کمال قربانی 1700 58
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
محمدمهدی طلائی کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1200 56 1 01:09.860
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
محمدمهدی طلائی کمال قربانی 1000 56
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
محمدمهدی طلائی کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1000 55 1 00:58.420
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
محمدمهدی طلائی کمال قربانی جواد آچاک 1200 52 2 01:09.710
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
محمدمهدی طلائی کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1000 57 1 00:59.000
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
محمدمهدی طلایی کمال قربانی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:00.180
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 56 2 01:02.160
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 56 2 01:02.070
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 52 1 01:00.500
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
محمدمهدی طلایی کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:01.750
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
هورس ایساتیس منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1000 54 1 01:00.040
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
هورس ایساتیس منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1200 54
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
هورس ایساتیس منصور بای پور عبدالرحیم آرامیده 1000 0 1 01:00.960
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
هورس ایساتیس منصور بای پور 1200 0
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
هورس ایساتیس منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52 2 01:02.310
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
هورس ایساتیس منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52 1 01:03.240