پیربابا 4 ساله نریان
تریفیک چلنچ
طلای بندر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 129
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 129
ریتینگ مسافت : 129
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 4 6 50.00% 540,000,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 39,000,000
آق قلا 4 3 4 75.00% 283,900,000
تهران 3 2 3 66.67% 179,000,000
مجموع 16 10 14 62.50% 1,041,900,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
کمال قربانی 1000 0.0 129
هفته نهم پاییز آق قلا
1397/09/16
کمال قربانی 1000 60.0 129
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1000 58.0 1 / 6 01:02.010 126
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
کمال قربانی 1700 58.0 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1200 56.0 1 / 7 01:09.860 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
کمال قربانی 1000 56.0 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1000 55.0 1 / 8 00:58.420 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
کمال قربانی جواد آچاک 1200 52.0 2 / 11 01:09.710 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
کمال قربانی آق اویلی بشگرد 1000 57.0 1 / 8 00:59.000 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کمال قربانی کمال دالی جه عطا 1000 53.0 1 / 5 01:00.180 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 56.0 2 / 5 01:02.160 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 56.0 2 / 7 01:02.070 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 52.0 1 / 5 01:00.500 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
کمال قربانی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 9 01:01.750 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1000 54.0 1 / 7 01:00.040 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
منصور بای پور کمال دالی جه عطا 1200 54.0 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
منصور بای پور عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 1 / 11 01:00.960 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
منصور بای پور بی نام 1200 0.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52.0 2 / 5 01:02.310 -
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
منصور بای پور نادر صالح پور 1000 52.0 1 / 9 01:03.240 -