سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا کمال دالی جه عطا 1000 0 7 01:02.120
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 0 3 01:01.750
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 0 7 01:02.220
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا علی رجال 1000 0 1 01:03.690
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
حاجی محمدقلی قلیچی حسن محمد قلرعطا عید محمد غراوی 1000 0 3 01:02.630
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
احمد قلیچی حکیم بردی اندروا بایرام محمد قولاق 1000 0 4 01:02.240
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
حاجی محمدقلی قلیچی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0 8 01:04.790
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
مجید قلیچی حکیم بردی اندروا احمد پقه 1550 0
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0 9 01:07.220
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 0 9 01:05.230
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0 3 01:04.670
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا عنایت اله قولرعطا 1000 0
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 0 4 01:03.340
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1000 0 10 01:13.660