الکام قرق 11 ساله مادیان
لهن گرین
نازلرقرق
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 4 8.33% 24,850,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 14 1 4 7.14% 24,850,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
از 8 تا 26 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا کمال دالی جه عطا 1000 0.0 7 / 11 01:02.120 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
از 8 تا 40 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 3 / 11 01:01.750 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
از 8 تا 40 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 7 / 11 01:02.220 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 0 تا 20 حاجی محمدقلی قلیچی قربان محمد قولرعطا علی رجال 1000 0.0 1 / 8 01:03.690 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/27
از 0 تا 48 حاجی محمدقلی قلیچی حسن محمد قلرعطا عید محمد غراوی 1000 0.0 3 / 11 01:02.630 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 4 تا 64 احمد قلیچی حکیم بردی اندروا بایرام محمد قولاق 1000 0.0 4 / 10 01:02.240 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 4 تا 64 حاجی محمدقلی قلیچی حکیم بردی اندروا عید محمد غراوی 1000 0.0 8 / 10 01:04.790 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/07
از 6 تا 42 مجید قلیچی حکیم بردی اندروا احمد پقه 1550 0.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
از 2 تا 52 مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا مجید صالح پور 1000 0.0 9 / 12 01:07.220 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
از 2 تا 70 مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا فیض الله رجال 1000 0.0 9 / 9 01:05.230 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 0 تا 56 مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا یاسر جرجانی 1000 0.0 3 / 12 01:04.670 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
از 0 تا 38 مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
از 0 تا 48 مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 10 01:03.340 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
از 2 تا 38 مصطفی قلیچی حکیم بردی اندروا محمود قولرعطا 1000 0.0 10 / 11 01:13.660 -