سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج عبدالخلیل بابایی ناصر حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 50 4 01:04.87 49.0 46.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مرحوم عبدالجبار شهروز ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1000 50 7 01:05.08 51.0 33.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاج عبدالخلیل بابایی ناصر حاجی زاده بنیامین جرجانی 1600 50 4 01:47.20 38.0 19.0
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
حاج عبدالجلیل بابایی محمداسلم محمدی نصار احمد محمدی 1000 50 7 01:07.06
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مرحوم حاج عبدی ملا بابایی محمداسلم محمدی عید محمد غراوی 1000 50 8 01:06.49
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی 1200
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1000 50 4 1:06.04
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی نورمحمد بهادر 1000 52 7 01:05.64
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی بنیامین جرجانی 1000 52 7 1:04.87
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی مهرداد خوجملی 1000 50 5 1:18.37
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
حاج عبدالخلیل بابایی حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 7 1:05.73
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
حاج عبدی ملا بابایی رشید عطایی بنیامین جرجانی 1000 50 8 1:06.82