سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش 1000 55
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سردار و سولماز آزمون باشگاه درخشش نادر صالح پور 1000 53 1 00:57.550
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سردار و سولماز آزمون مجید صالح پور 1000 52
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
سردار و سولماز آزمون مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 54 1 00:59.350
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
سردار و سولماز آزمون مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 1 00:58.880
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
سردار و سولماز آزمون مهران علائی قوجق نادر صالح پور 1400 56 1 01:31.390
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
سردار و سولماز آزمون مهران علائی قوجق نادر صالح پور 1000 0 1 01:01.040
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
سردار و سولماز آزمون یاسر جرجانی 1200 0
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
سردار و سولماز آزمون یاسر جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 52 3 01:01.030
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
سردار و سولماز آزمون یاسر جرجانی یاسر جرجانی 1000 52 1 01:01.720
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
سردار و سولماز آزمون کاکا سارلی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:00.860
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
سولماز آزمون کاکا سارلی 1000 52