سریک 4 ساله نریان
مربوش
ریوامپلیکیشن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 131
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 131
ریتینگ مسافت : 131
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 4 5 80.00% 394,000,000
تهران 4 4 4 100.00% 538,000,000
مجموع 9 8 9 88.89% 932,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 60.0 1 / 8 00:58.246 128
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
شهرام روان 1000 55.0 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
شهرام روان نادر صالح پور 1000 53.0 1 / 10 00:57.550 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مجید صالح پور 1000 52.0 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 54.0 1 / 7 00:59.350 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 5 00:58.880 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
مهران علائی قوجق نادر صالح پور 1400 56.0 1 / 9 01:31.390 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
مهران علائی قوجق نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 6 01:01.040 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
یاسر جرجانی بی نام 1200 0.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
یاسر جرجانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 / 6 01:01.030 -
هفته هفتم تابستانه - تهران
1395/07/02
یاسر جرجانی یاسر جرجانی 1000 52.0 1 / 8 01:01.720 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
کاکا سارلی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 5 01:00.860 -
هفته سوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/03
کاکا سارلی بی نام 1000 52.0 -