سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی 1000
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 1 1:00.15
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1600 4 1:46.63
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی عبدالخالق چپرلی 1000 9 1:01.96
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 4 1:00.64
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 5 1:02.47
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی محمد خوجملی 1000 4 1:01.44
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی قربان محمد اودک 1700 5 1:48.58
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی آرش ایری 1500 9 1:45.47
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی 1000
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 2 0:59.95
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی احمد پقه 1000 4 1:02.31
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی عنایت اله قولرعطا 1000 9 1:03.31
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی محمود قولرعطا 1000 7 1:03.29
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی آق اویلی بشگرد 1000 5 1:02.35
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی محمد خوجملی 1000 1 1:00.77
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی یاسر جرجانی 1000 2 1.02.37
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی یاسر جرجانی 1000 4 1.02.80
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی عبداله قولرعطا 1000 8 1.11.98