لیدی اسکای 11 ساله مادیان
لهن گرین
سانازخانم
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 2 4 12.50% 38,750,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 17 2 4 11.76% 38,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
احمد شیخ دوجی بی نام 1000 0.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 0.0 1 / 11 01:00.150 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1600 0.0 4 / 12 01:46.630 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
احمد شیخ دوجی عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 9 / 11 01:01.960 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 0.0 4 / 9 01:00.640 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 0.0 5 / 5 01:02.470 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
نوریقدی یلقی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 8 01:01.440 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
نوریقدی یلقی قربان محمد اودک 1700 0.0 5 / 10 01:48.580 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
حاجی محمد نوایی آرش ایری 1500 0.0 9 / 10 01:45.470 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
حاجی محمد نوایی بی نام 1000 0.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 7 00:59.950 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
نوریقدی یلقی احمد پقه 1000 0.0 4 / 11 01:02.310 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
نوریقدی یلقی عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 9 / 9 01:03.310 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
نوریقدی یلقی محمود قولرعطا 1000 0.0 7 / 7 01:03.290 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
نوریقدی یلقی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 / 7 01:02.350 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
نوریقدی یلقی محمد خوجملی 1000 0.0 1 / 7 01:00.770 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
نوریقدی یلقی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 8 01:02.370 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
نوریقدی یلقی یاسر جرجانی 1000 0.0 4 / 10 01:02.800 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
نوریقدی یلقی عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 8 01:11.980 -