سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/30
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی 1000 0
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 0 1 01:00.150
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1600 0 4 01:46.630
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/04
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی عبدالخالق چپرلی 1000 0 9 01:01.960
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 0 4 01:00.640
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
حاج عبدالقیوم مرادچله احمد شیخ دوجی بهروز پقه 1000 0 5 01:02.470
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی محمد خوجملی 1000 0 4 01:01.440
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی قربان محمد اودک 1700 0 5 01:48.580
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/04
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی آرش ایری 1500 0 9 01:45.470
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/27
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی 1000 0
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
حاج عبدالقیوم مرادچله حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 0 2 00:59.950
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/01
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی احمد پقه 1000 0 4 01:02.310
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی عنایت اله قولرعطا 1000 0 9 01:03.310
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/19
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی محمود قولرعطا 1000 0 7 01:03.290
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی آق اویلی بشگرد 1000 0 5 01:02.350
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی محمد خوجملی 1000 0 1 01:00.770
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی یاسر جرجانی 1000 0 2 01:02.370
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی یاسر جرجانی 1000 0 4 01:02.800
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1388/01/07
حاج عبدالقیوم مرادچله نوریقدی یلقی عبداله قولرعطا 1000 0 8 01:11.980