سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دادجان اونق امید ایری نورمحمد بهادر 2200 55 2 02:23.99 71.0 79.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دادجان اونق امید ایری نورمحمد بهادر 1550 53 2 01:37.99 96.0 96.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
دادجان اونق امید ایری ستار مهرانی 1600 53 4 01:42.89 71.0 79.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دادجان اونق مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 53
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
دادجان اونق مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 53 8 01:03.49
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
دادجان اونق مجید ایری ستار مهرانی 1700 53 1 1:49.56
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
دادجان اونق مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 2 1:02.71
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
دادجان اونق مجید ایری نورمحمد بهادر 1600 2 1:44.57
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
دادجان اونق مجید ایری ابوطالب چاریزاده 1200 53 8 1:14.78
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
دادجان اونق مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52 3  1:14.25
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
دادجان اونق مجید ایری جواد آچاک 1000  
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
دادجان اونق مجید ایری جواد آچاک 1000 52 1 1:04.25