سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل امیر مختومی 2200 50 7 02:28.26 64.0 65.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل امیر مختومی 1550 53 1 01:39.94 64.0 65.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جواد قدیری و فرهاد آذری آشجان قزل جواد آچاک 1000 53 5 01:03.32 62.0 59.0
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
احمدمحمدنژاد عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1400 53 2 01:36.53
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
احمدمحمدنژاد عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 3
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
احمدمحمدنژاد عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 متر 3 01:04.26
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
احمدمحمدنژاد عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 متر 3 01:05.28
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
فخرالدین خوشکام منصور بای پور قربان محمد اودک 1000 50 4 1:04.25
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
فخرالدین خوشکام منصور بای پور نادر صالح پور 1200 7 1:15.32
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
فخرالدین خوشکام منصور بای پور نادر صالح پور 1000 2 01:03.57
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
فخرالدین خوشکام منصور بای پور 1000 50  
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
جلال الدین خوشکام محمدرضا تاتاری پیمان قلرعطا 1000 52 8 1:06.25
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
فخرالدین خوشکام محمدرضا تاتاری احمد پقه 1000 52 8 1:07.02
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
فخرالدین خوشکام محمدرضا تاتاری کمال دالی جه عطا 1000 52 9 1:07.49