سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالله طاهری صالح بردی گوگ ابوطالب چاریزاده 1200 53 1 01:11.77 86.0 85.0
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
عبدالله طاهری رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 50 8 01:01:21
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
عبدالله طاهری رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 53 1 01:00.40
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
بایرام حاجی آق آتابای و عبدالله طاهری رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 1200 3 1:12.05
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
بایرام حاجی آق آتابای و عبدالله طاهری رحیم بردی مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 9 1:01.92
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
بایرام حاجی آق آتابای و عبدالله طاهری رحیم بردی مهرانی 1200 51
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
بایرام حاجی آق آتابای و عبدالله طاهری رحیم بردی مهرانی نادر صالح پور 1000 50 2  1:01.36
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
صالح وکریم طاهری رشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 50 1 1:02.00
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
عبدالله طاهری رشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 50 1 1:02.97