اسپرینگ 4 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
ثمر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 85
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 85
ریتینگ مسافت : 85
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 2 4 40.00% 156,750,000
بندرترکمن 2 1 1 50.00% 72,000,000
تهران 1 1 1 100.00% 42,000,000
مجموع 8 4 6 50.00% 270,750,000