قهرمان2 12 ساله نریان
آگوگ
بی نظیر
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 32 7 20 21.88% 219,200,000
بندرترکمن 3 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 3 0 1 0.00% 7,500,000
مجموع 39 7 21 17.95% 226,700,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هشتم بهاره - بندرترکمن
1392/03/03
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی 1550 52.0 -
هفته ششم بهاره - بندرترکمن
1392/02/27
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1550 52.0 4 / 6 01:34.410 -
هفته قهرمانی بهاره - آق قلا
1392/02/06
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عید محمد غراوی 1600 52.0 4 / 6 01:34.800 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1391/07/28
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 52.0 4 / 6 01:44.220 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1391/06/24
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1400 53.0 3 / 4 01:32.520 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1391/06/10
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53.0 6 / 6 01:08.330 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1391/02/15
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی 1700 54.0 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/25
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 55.0 4 / 7 01:40.960 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1391/01/18
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 57.0 6 / 8 01:37.270 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1391/01/04
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 56.0 5 / 7 01:01.190 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1390/11/07
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی 1000 58.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/30
هندیکاپ محمدامین جرجانی وآرمان قربانی تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1700 56.0 1 / 7 01:43.220 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/10/23
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی عبدالرحیم آرامیده 1700 56.0 2 / 9 01:44.934 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/25
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 56.0 3 / 6 01:40.990 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1390/09/18
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 55.0 1 / 6 01:41.400 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/27
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1550 56.0 3 / 9 01:38.240 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1390/08/20
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 53.0 6 / 7 01:00.720 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/24
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 54.0 5 / 7 01:33.220 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1390/04/17
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 54.0 4 / 6 00:58.970 -
هفته قهرمانی بهاره - گنبدکاوس
1390/03/27
کاوالورمایل علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1700 56.0 4 / 10 01:46.920 -
هفته هفدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/13
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1550 55.0 -
هفته پانزدهم بهاره - گنبدکاوس
1390/03/06
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 53.0 1 / 7 01:40.960 -
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1390/02/02
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1550 52.0 2 / 7 01:39.050 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/26
از 48 تا 108 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 2 / 5 01:35.000 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1390/01/12
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 52.0 3 / 8 01:00.060 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قیوم عطایی 2200 53.0 2 / 7 02:23.750 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/03
هندیکاپ علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1600 55.0 1 / 8 01:43.530 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/11
از 40 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 3 / 8 01:00.950 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/28
از 54 تا 140 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1550 0.0 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/21
از 28 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 0.0 1 / 9 01:36.900 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/13
از 28 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 0.0 1 / 7 01:37.920 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 28 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 4 / 8 01:01.080 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
از 28 تا 108 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 4 / 7 01:00.850 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
از 20 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1500 0.0 2 / 8 01:38.960 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
از 16 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 11 01:00.560 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 18 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 0.0 5 / 8 01:01.800 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
از 16 تا 140 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1700 0.0 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
از 16 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی احمد پقه 1500 0.0 7 / 8 01:45.220 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/14
از 16 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1500 0.0 7 / 8 01:47.960 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
از 20 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مجید صالح پور 1000 0.0 3 / 8 00:59.700 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/14
از 10 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی مجید صالح پور 1550 0.0 2 / 9 01:42.990 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
از 10 تا 248 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی محمد خوجملی 1000 0.0 8 / 9 01:03.150 -
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 10 تا 108 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 7 01:02.340 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 18 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 7 01:01.750 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/04
از 0 تا 100 علی احمدی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 9 01:00.880 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
مبتدي و نبرده علی احمدی عبدالرحیم چپرلی 1000 0.0 -