سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
مرحوم حاج خدای بردی کسه خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 52
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
امین نظر جاهد خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 53 4 01:08.480
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
امین نظر جاهد خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1600 54 2 01:55.180
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
امین نظر جاهد خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1200 52 1 01:22.980
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
امین نظر جاهد خان محمد چپرلی نورمحمد بهادر 1000 55 4 01:10.120
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا رامین قهرمان 1000 52 1 01:10.080
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا کمال دالی جه عطا 1600 0 3 01:56.950
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا ستار مهرانی 1000 54 1 01:09.560
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا 1200 0
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا مهرداد خوجملی 1000 0 8 01:12.330
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا بنیامین جرجانی 1000 0 2
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
حاج خدای بردی جاهد عبدالرحمان حرک عطا پیمان قلرعطا 1000 52 3 01:12.160