غنج اسن 4 ساله نریان
یلقوش
گلالک
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 106
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 106
ریتینگ مسافت : 106
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 3 7 30.00% 347,850,000
بندرترکمن 3 0 1 0.00% 39,500,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 57,500,000
مجموع 14 4 9 28.57% 444,850,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 56.5 1 / 9 01:06.579 100
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
خان محمد چپرلی ستار مهرانی 1000 55.0 4 / 5 (10.0) 01:08.540 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
خان محمد چپرلی ستار مهرانی 1000 57.0 2 / 6 (0.25) 01:06.030 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 52.0 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1000 53.0 4 / 7 01:08.480 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1600 54.0 2 / 5 01:55.180 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
خان محمد چپرلی رامین قهرمان 1200 52.0 1 / 5 01:22.980 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
خان محمد چپرلی نورمحمد بهادر 1000 55.0 4 / 5 01:10.120 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
عبدالرحمان حرک عطا رامین قهرمان 1000 52.0 1 / 7 01:10.080 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
عبدالرحمان حرک عطا کمال دالی جه عطا 1600 0.0 3 / 5 01:56.950 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
عبدالرحمان حرک عطا ستار مهرانی 1000 54.0 1 / 7 01:09.560 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
عبدالرحمان حرک عطا بی نام 1200 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
عبدالرحمان حرک عطا مهرداد خوجملی 1000 0.0 8 / 11 01:12.330 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
عبدالرحمان حرک عطا بنیامین جرجانی 1000 0.0 2 / 7 -
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
عبدالرحمان حرک عطا پیمان قلرعطا 1000 52.0 3 / 9 01:12.160 -