سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
کمال ریاضی و جمشید قرنجیک مهربان ایری جواد آچاک 2200 56 72.0 71.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
عزیز طعنه مهربان ایری آرمین آق آتابای 1550 56 7 01:40.78 91.0 76.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حسین طاهری مهربان ایری نورمحمد بهادر 1600 56 7 01:43.64 72.0 71.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 54 2 01:39.42
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1200 54 5 01:14.14
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عزیز طعنه مهربان ایری 1200 54
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 54 10 01:02.75
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
عزیز طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 54 1 01:38.10
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
عزیز طعنه مجید ایری جواد آچاک 1550 53 3 01:38.83
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
عزیز طعنه و ناصر چپرلی مجید ایری جواد آچاک 1000 53 4 01:01.25
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
عزیز طعنه و ناصر چپرلی مجید ایری جواد آچاک 1450 52 3 1:33.22
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
عزیز طعنه مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 55 3 01:02.04
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مرحوم ایوب جمالی مجید ایری نورمحمد بهادر ۱۰۰۰ 54 4 1:04.05
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1600 53 2 1:46.36
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 53 8 1:46.22
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری 1000 52 6 1:03.71
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری آرمین آق آتابای 1000 9 1:02.65
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 2 01:04.07
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52 3  01:15.525
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52 3  1:14.13
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری جواد آچاک 1000 6 1:04.57
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
میثم و بنیامین طعنه مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 6 1:03.88
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
حاج یونس سوقی مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 3 1:05.88