چه گوارا 5 ساله نریان
القاسی
نازفر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 90
بهترین ریتینگ : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 1 8 5.88% 232,250,000
بندرترکمن 6 1 4 16.67% 119,500,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 26 2 12 7.69% 351,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته چهارم بهاره گنبد
1398/02/06
هندیکاپ کلاس 4 سید مرتضی قاسمی حسین اونق 1000 0.0 75
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 36 تا 46 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1700 55.0 6 / 7 (8.5) 01:50.950 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
از 36 تا 46 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1600 54.0 3 / 8 (5.0) 01:43.450 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
از 24 تا 32 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 56.0 1 / 9 01:38.680 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
از 24 تا 34 امتیاز کمال ریاضی و جمشید قرنجیک مهربان ایری جواد آچاک 2200 56.0 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 24 تا 32 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری آرمین آق آتابای 1550 56.0 7 / 7 01:40.780 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 24 تا 32 امتیاز حسین طاهری مهربان ایری نورمحمد بهادر 1600 56.0 7 / 11 01:43.640 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
از24 تا 34 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 54.0 2 / 7 01:39.420 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
از 24 تا 32 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1200 54.0 5 / 8 01:14.140 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
از24 تا 32 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری 1200 54.0 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
از 24 تا 32 امتیاز عزیز طعنه مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 10 / 10 01:02.750 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 16 تا 22 امتیاز عزیز طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 54.0 1 / 8 01:38.100 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
از16تا 22امتیاز عزیز طعنه مجید ایری جواد آچاک 1550 53.0 3 / 5 01:38.830 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 16 تا 22امتیاز عزیز طعنه و ناصر چپرلی مجید ایری جواد آچاک 1000 53.0 4 / 8 01:01.250 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
از ۱۶ تا ۲۲ عزیز طعنه و ناصر چپرلی مجید ایری جواد آچاک 1450 52.0 3 / 6 01:33.220 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
از ۸ تا ۱۴ عزیز طعنه مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 3 / 8 01:02.040 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
از ۱۰ تا ۱۴ مرحوم ایوب جمالی مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 4 / 7 01:04.050 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
8تا14امتیاز میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1600 53.0 2 / 10 01:46.360 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
8تا10امتیاز میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 53.0 8 / 9 01:46.220 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
10تا14 امتیاز میثم و بنیامین طعنه مجید ایری 1000 52.0 6 / 11 01:03.710 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
10تا12 امتیاز میثم و بنیامین طعنه مجید ایری آرمین آق آتابای 1000 0.0 9 / 11 01:02.650 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
از 2 تا 14 میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 0.0 2 / 11 01:04.070 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
از 2 تا 16 میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52.0 3 / 11 01:15.525 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
2تا6امتیاز میثم و بنیامین طعنه مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52.0 3 / 12 01:14.130 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
از 2 تا 32 میثم و بنیامین طعنه مجید ایری جواد آچاک 1000 0.0 6 / 11 01:04.570 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
از 2 تا 38 میثم و بنیامین طعنه مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 11 01:03.880 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
مبتدی حاج یونس سوقی مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 5 01:05.880 -