چه گوارا 4 ساله نریان
القاسی
نازفر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 1 8 6.25% 232,250,000
بندرترکمن 6 1 4 16.67% 119,500,000
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 25 2 12 8.00% 351,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1700 55.0 6 / 7 (8.5) 01:50.950 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1600 54.0 3 / 8 (5.0) 01:43.450 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 56.0 1 / 9 01:38.680 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مهربان ایری جواد آچاک 2200 56.0 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مهربان ایری آرمین آق آتابای 1550 56.0 7 / 7 01:40.780 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1600 56.0 7 / 11 01:43.640 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1550 54.0 2 / 7 01:39.420 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1200 54.0 5 / 8 01:14.140 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مهربان ایری 1200 54.0 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مهربان ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 10 / 10 01:02.750 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 54.0 1 / 8 01:38.100 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
مجید ایری جواد آچاک 1550 53.0 3 / 5 01:38.830 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
مجید ایری جواد آچاک 1000 53.0 4 / 8 01:01.250 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
مجید ایری جواد آچاک 1450 52.0 3 / 6 01:33.220 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 55.0 3 / 8 01:02.040 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 4 / 7 01:04.050 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مجید ایری نورمحمد بهادر 1600 53.0 2 / 10 01:46.360 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 53.0 8 / 9 01:46.220 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
مجید ایری بی نام 1000 52.0 6 / 11 01:03.710 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
مجید ایری آرمین آق آتابای 1000 0.0 9 / 11 01:02.650 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 0.0 2 / 11 01:04.070 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52.0 3 / 11 01:15.525 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 52.0 3 / 12 01:14.130 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
مجید ایری جواد آچاک 1000 0.0 6 / 11 01:04.570 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 6 / 11 01:03.880 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 5 01:05.880 -