سیگان 4 ساله نریان
سلویه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 2 2 20.00% 112,000,000
بندرترکمن 4 1 2 25.00% 61,750,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 15 3 4 20.00% 173,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
میکائیل توماچ اسحاق قاضلی کر 1200 53.0 74
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
میکائیل توماچ ابوطالب چاریزاده 1200 57.0 74
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
عبدالمجید کم آق اویلی بشگرد 1550 52.0 3 / 9 (7.25) 01:37.690 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
عبدالمجید کم محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 11 (5.25) 01:00.880 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
عبدالمجید کم ستار مهرانی 1000 52.0 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
عبدالمجید کم آرش ایری 1000 52.0 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
عبدالمجید کم نورمحمد بهادر 1000 52.0 5 / 9 (6.25) 01:01.610 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
شهرام خوجملی 1700 52.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
شهرام خوجملی آرمین آق آتابای 1550 52.0 7 / 9 (20.0) 01:43.340 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شهرام خوجملی محمد خوجملی 1600 52.0 6 / 11 01:43.330 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
شهرام خوجملی محمد خوجملی 1550 52.0 1 / 10 01:41.990 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
اراز قربان اونق محمد خوجملی 1200 52.0 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1200 52.0 12 / 12 01:18.310 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 52.0 7 / 8 01:04.280 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
فرهاد قزل 1000 0.0 5 / 6 01:03.330 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
فرهاد قزل بی نام 1550 0.0 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
فرهاد قزل ستار مهرانی 1000 0.0 10 / 10 01:03.750 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
فرهاد قزل قربان محمد اودک 1200 52.0 5 / 5 01:14.560 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
فرهاد قزل بی نام 1000 52.0 7 / 10 01:02.380 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
عبدالمجید کم نورمحمد بهادر 1000 52.0 1 / 5 01:00.490 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
عبدالمجید کم کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 10 01:03.900 -
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
عبدالمجید کم آرمین آق آتابای 1000 52.0 7 / 11 01:05.580 -