سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
طاهر کر شهرام خوجملی 1700 52
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
طاهر کر شهرام خوجملی آرمین آق آتابای 1550 52 7 01:43.340 20.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
طاهر کر شهرام خوجملی محمد خوجملی 1600 52 6 01:43.330
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
طاهر کر شهرام خوجملی محمد خوجملی 1550 52 1 01:41.990
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مهدی کر اراز قربان اونق محمد خوجملی 1200 52
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
طاهر کر اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1200 52 12 01:18.310
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
طاهر کر اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 52 7 01:04.280
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
طاهر کر فرهاد قزل 1000 0 5 01:03.330
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
طاهر کر فرهاد قزل 1550 0
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
طاهر کر فرهاد قزل ستار مهرانی 1000 0 10 01:03.750
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
طاهر کر فرهاد قزل قربان محمد اودک 1200 52 5 01:14.560
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
طاهر کر فرهاد قزل 1000 52 7 01:02.380
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
طاهر کر عبدالمجید کم نورمحمد بهادر 1000 52 1 01:00.490
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
طاهر کر عبدالمجید کم کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:03.900
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
طاهر کر عبدالمجید کم آرمین آق آتابای 1000 52 7 01:05.580