سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
طاهر کر شهرام خوجملی محمد خوجملی 1600 52 6 01:43.33 66.0 60.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
طاهر کر شهرام خوجملی محمد خوجملی 1550 52 1 01:41.99
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
مهدی کر اراز قربان اونق محمد خوجملی 1200 52
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
طاهر کر اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1200 52 12 01:18.31
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
طاهر کر اراز قربان اونق محمد خوجملی 1000 52 7 01:04.28
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
طاهر کر فرهاد قزل 1000 5 01:03.33
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
طاهر کر فرهاد قزل 1550  
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
طاهر کر فرهاد قزل ستار مهرانی 1000 10 1:03.75
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
طاهر کر فرهاد قزل قربان محمد اودک 1200 52 5 1:14.56
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
طاهر کر فرهاد قزل 1000 52 7 1:02.38
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
طاهر کر عبدالمجید کم نورمحمد بهادر 1000 52 1 1:00.49
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
طاهر کر عبدالمجید کم کمال دالی جه عطا 1000 52 1 1:03.90
هفته دوم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/02
طاهر کر عبدالمجید کم آرمین آق آتابای 1000 52 7 1:05.58