سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 3 1:00.87
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1600 3 1:44.85
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 8 0:59.25
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1600 4 1:42.88
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
ثریا فرهمند کاکا سارلی یاسر جرجانی 1600 50 3 1.42.30
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1550 1 1.38.92
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 4 1:03:75
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1550 3 1:43.34
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 4 1:03:10
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
ثریا فرهمند کاکا سارلی بایرام محمد ایری 1000 4 1:00:66
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
ثریا فرهمند کاکا سارلی بایرام محمد ایری 1500 52 6 1:38:66
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
ثریا فرهمند کاکا سارلی ستار مهرانی 1000 57 4 0:59:61
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 1 0:59:12