سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0 3 01:00.870
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1600 0 3 01:44.850
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0 8 00:59.250
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1600 0 4 01:42.880
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
ثریا فرهمند کاکا سارلی یاسر جرجانی 1600 50 3 01:42.300
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1550 0 1 01:38.920
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0 4 01:03.750
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1550 0 3 01:43.340
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0 4 01:03.100
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
ثریا فرهمند کاکا سارلی بایرام محمد ایری 1000 0 4 01:00.660
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
ثریا فرهمند کاکا سارلی بایرام محمد ایری 1500 52 6 01:38.660
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
ثریا فرهمند کاکا سارلی ستار مهرانی 1000 57 4 00:59.610
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0 1 00:59.120