کاتاماران 15 ساله مادیان
فیلیکا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 2 6 15.38% 44,550,000
مجموع 13 2 6 15.38% 44,550,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته دوازدهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/29
از 24 تا 52 ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 3 / 7 01:00.870 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
از 24 تا 46 ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1600 0.0 3 / 6 01:44.850 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
از 24 تا 48 ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 10 00:59.250 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
از 12 تا 46 ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1600 0.0 4 / 5 01:42.880 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/11
هنديکاپ ثریا فرهمند کاکا سارلی یاسر جرجانی 1600 50.0 3 / 6 01:42.300 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/03
از 10 تا 46 ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1550 0.0 1 / 7 01:38.920 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
از 10 تا 52 ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0.0 4 / 11 01:03.750 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1387/10/20
از 8 تا 56 ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1550 0.0 3 / 7 01:43.340 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1387/09/27
از 10 تا 56 ثریا فرهمند کاکا سارلی طاهر ایگدری 1000 0.0 4 / 10 01:03.100 -
هفته قهرمانی پاییزه - تهران
1387/08/03
از 8 تا 44 ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 -
هفته پنجم پاییزه - تهران
1387/07/19
از 8 تا 52 ثریا فرهمند کاکا سارلی 1000 0.0 -
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1387/03/10
هنديکاپ ثریا فرهمند کاکا سارلی بایرام محمد ایری 1000 0.0 4 / 4 01:00.660 -
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1387/02/27
هنديکاپ ثریا فرهمند کاکا سارلی بایرام محمد ایری 1500 52.0 6 / 6 01:38.660 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1387/01/30
هنديکاپ ثریا فرهمند کاکا سارلی ستار مهرانی 1000 57.0 4 / 7 00:59.610 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1387/01/16
از 0 تا 52 ثریا فرهمند کاکا سارلی عبداله قولرعطا 1000 0.0 1 / 12 00:59.120 -