سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/19
عبدالکریم کر عبدالرحمان مختومی عبدالناصر قزل 1550 50 8 1:47.18
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
مبین کر عبدالرحمان مختومی محمد خوجملی 1000 50 6 1:01.05
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/06
مبین کر عبدالرحمان مختومی 1000 54
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/30
مبین کر عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 51 2 1:00.69
هفته یازدهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/28
مبین کر علی خوجملی 1000
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
مبین کر علی خوجملی 1000
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/07
مبین کر علی خوجملی فیض الله رجال 1500 8 1:42.28
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
عبدالجلیل کر علی خوجملی فیض الله رجال 1000 1 1:01.11
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/01/26
عبدالجلیل کر علی خوجملی فیض الله رجال 1000 9 1:04.65
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/23
عبدالکریم کر تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 51 2 1:00.53
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/17
عبدالکریم کر تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 5 1:01.50
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/01
عبدالسلیم کر تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1600 3 1:46.35
هفته هشتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/25
عبدالسلیم کر تویلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:00.34
هفته هفتم بهاره - گنبدکاوس
1388/02/18
عبدالسلیم کر تویلی قربانی محمود قولرعطا 1550 4 1.42.96
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
عبدالسلیم کر تویلی قربانی یاسر جرجانی 1000 4 1:04:74