سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سرهنگ اصغر سید النگی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 1 01:06.67
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کامبیز وکامران باستان امید ایری نورمحمد بهادر 1600 53 1 01:54.85
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال رامین آق آتابای 1200 54 4 01:23.79
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال بنیامین جرجانی 1000 56 2 01:08.21
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای 1000 52 3 1:07.84
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال 1000
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ستار مهرانی 1200 3 1:20.28
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال بنیامین جرجانی 1000 1 01:09.93
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ستار مهرانی 1200 52 2  1:21.50
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای 1000 3 1:10.88
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ابوطالب چاریزاده 1000 52 1 1:11:46
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
کامبیز وکامران باستان رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52 5 1:11.82