سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
جلیل و کامران باستان امید ایری نورمحمد بهادر 1000 57 1 01:06.280
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سرهنگ اصغر سید النگی امید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 1 01:06.670
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
کامبیز وکامران باستان امید ایری نورمحمد بهادر 1600 53 1 01:54.850
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال رامین آق آتابای 1200 54 4 01:23.790
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال بنیامین جرجانی 1000 56 2 01:08.210
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای 1000 52 3 01:07.840
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال 1000 0
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ستار مهرانی 1200 0 3 01:20.280
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:09.930
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ستار مهرانی 1200 52 2 01:21.500
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای 1000 0 3 01:10.880
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
کامبیز وکامران باستان عبدالناصر رجال ابوطالب چاریزاده 1000 52 1 01:11.460
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
کامبیز وکامران باستان رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52 5 01:11.820