آتابیگ 4 ساله نریان
طاغن
دل آهو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 112
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 112
ریتینگ مسافت : 112
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 5 9 50.00% 416,000,000
بندرترکمن 3 1 2 33.33% 113,000,000
مجموع 13 6 11 46.15% 529,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
عبدالکریم گوگ نژاد 1000 61.5 112
هفته هفتم تابستان بندرترکمن
1397/05/12
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 59.0 1 / 5 01:06.820 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 57.0 1 / 6 01:06.280 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
امید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 1 / 7 01:06.670 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
امید ایری نورمحمد بهادر 1600 53.0 1 / 5 01:54.850 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
عبدالناصر رجال رامین آق آتابای 1200 54.0 4 / 5 01:23.790 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
عبدالناصر رجال بنیامین جرجانی 1000 56.0 2 / 5 01:08.210 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 8 01:07.840 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
عبدالناصر رجال بی نام 1000 0.0 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
عبدالناصر رجال ستار مهرانی 1200 0.0 3 / 7 01:20.280 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
عبدالناصر رجال بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 10 01:09.930 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
عبدالناصر رجال ستار مهرانی 1200 52.0 2 / 8 01:21.500 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
عبدالناصر رجال آرمین آق آتابای 1000 0.0 3 / 11 01:10.880 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
عبدالناصر رجال ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 1 / 12 01:11.460 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
رجب قلیچ گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 5 / 11 01:11.820 -