سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی رضا کریمی 2200 56 7 2:26.22
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی عید محمد غراوی 1000 56 2 0:58.95
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی عنایت اله قولرعطا 1600 3 1:45.90
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50 3 0:59.05
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1500 51 4 1:37.57
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 1 0:59.66
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی یاسر جرجانی 1000 55 2 1:00.83
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 3 0:57.61
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 2 0:58.80
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی عبداله قولرعطا 1000 2 0:59.84
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 1 0:59.73
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی 1700
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 3 1:01.09
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی آق اویلی بشگرد 1000 1 0:59.17
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1550 2 1:42.85
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 2 1:00.99
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
حاجی قربان کلته جمال آموت محمود قولرعطا 1000 1 1:01.66
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
حاجی قربان کلته جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 1 1:05:16