آهو 11 ساله مادیان
کوپال
گل امید
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 5 12 35.71% 126,300,000
بندرترکمن 2 0 2 0.00% 15,250,000
تهران 1 0 1 0.00% 7,500,000
مجموع 17 5 15 29.41% 149,050,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
عبدالرحمان مختومی رضا کریمی 2200 56.0 7 / 7 02:26.220 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
عبدالرحمان مختومی عید محمد غراوی 1000 56.0 2 / 7 00:58.950 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
عبدالرحمان مختومی عنایت اله قولرعطا 1600 0.0 3 / 7 01:45.900 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 3 / 6 00:59.050 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1500 51.0 4 / 7 01:37.570 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 5 00:59.660 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
عبدالرحمان مختومی یاسر جرجانی 1000 55.0 2 / 4 01:00.830 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 6 00:57.610 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 6 00:58.800 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
عبدالرحمان مختومی عبداله قولرعطا 1000 0.0 2 / 11 00:59.840 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 9 00:59.730 -
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
عبدالرحمان مختومی بی نام 1700 0.0 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0.0 3 / 11 01:01.090 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
عبدالرحمان مختومی آق اویلی بشگرد 1000 0.0 1 / 8 00:59.170 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1550 0.0 2 / 8 01:42.850 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 7 01:00.990 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
جمال آموت محمود قولرعطا 1000 0.0 1 / 7 01:01.660 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 9 01:05.160 -