سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/08
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی رضا کریمی 2200 56 7 02:26.220
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/17
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی عید محمد غراوی 1000 56 2 00:58.950
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/02
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی عنایت اله قولرعطا 1600 0 3 01:45.900
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/12
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 50 3 00:59.050
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1500 51 4 01:37.570
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/20
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0 1 00:59.660
هفته سوم تابستانه - تهران
1389/06/19
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی یاسر جرجانی 1000 55 2 01:00.830
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/18
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0 3 00:57.610
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0 2 00:58.800
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی عبداله قولرعطا 1000 0 2 00:59.840
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/23
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0 1 00:59.730
هفته قهرمانی پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/25
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی 1700 0
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/18
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0 3 01:01.090
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/22
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی آق اویلی بشگرد 1000 0 1 00:59.170
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/08
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1550 0 2 01:42.850
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
حاجی قربان کلته عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 0 2 01:00.990
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
حاجی قربان کلته جمال آموت محمود قولرعطا 1000 0 1 01:01.660
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
حاجی قربان کلته جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:05.160