سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی 2200 50 73.0 74.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 50 2 01:38.92 73.0 74.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مرحوم خوجه محمد کوچکی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 50 8 01:03.71 54.0 54.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حامد کوچکی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 52 2 01:44.74
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حامد کوچکی رشید علایی قوجق عید محمد غراوی 1000 52 10 01:06.07
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
عبدالله کوچکی و مهدی مومنی نادر علایی قوجق آق اویلی بشگرد 1550 52 5 01:39.42
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
ایلکان سالاری نادر علایی قوجق آق اویلی بشگرد 1000 51 6 01:03.03
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
خوجه محمد کوچکی نادر علایی قوجق محمد خوجملی 1000 51 7 01:03.04
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
ایلکان سالاری نادر علایی قوجق قربان محمد اودک 1700 51 9 1:57.99
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
ایلکان سالاری نادر علایی قوجق آق اویلی بشگرد 1550 51 3 1:43.84
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
ایلکان سالاری نادر علایی قوجق 1000
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
ایلکان سالاری نادر علایی قوجق آق اویلی بشگرد 1000 2 1:02.22
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
ایلکان سالاری نادر علایی قوجق آق اویلی بشگرد 1600 4 1:47.62
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
ایلکان سالاری نادر علایی قوجق آق اویلی بشگرد 1000 2 1:02.63
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
ایلکان سالاری نادر علایی قوجق ابوطالب چاریزاده 1000 50 9 01:04.56
هفته دوم تابستانه - تهران
1395/06/04
خوجه محمد کوچکی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1000 50 6 1:06.74
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
خوجه محمد کوچکی عبدالرحمان مختومی عید محمد غراوی 1000 50 9 1:05.51
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
خوجه محمد کوچکی یعقوب کارساز 1000 50
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
خوجه محمد کوچکی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 50 3 1:06.46