سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
کاکا مهرانی و علی نویدی ناصر مهرانی 1600 53 59.0 60.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
کاکا مهرانی و علی نویدی عبدالحکیم مهرانی جواد آچاک 1550 52 3 01:41.26 59.0 60.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رجب ورشیدمهرانی عبدالحکیم مهرانی متین مهرانی 1000 52 6 01:03.38 60.0 57.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
رجب ورشیدمهرانی عبدالحکیم مهرانی مهران عطا 1600 52 6 01:47.69
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حاج تویلی مهرانی عبدالحکیم مهرانی مهران عطا 1200 52 5 01:16.31
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حاج تویلی مهرانی عبدالخلیل مهرانی عبدالحلیم قبادی 1550 52 8 01:45.18
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حاج تویلی مهرانی عبدالخلیل مهرانی عبدالحلیم قبادی 1200 52 9 01:17.44
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
کمال دازگنبدی میرعلی مهرانی عبدالخالق چپرلی 1400 متر 6 01:39.35
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
میرعلی مهرانی محمد خوجملی محمد خوجملی 1400 متر 6 01:38.61
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
یولی حاجی مهرانی میرعلی مهرانی عبدالحلیم قبادی 1000 متر 2 01:05.00
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
منوچهر و رضا مهرانی عمر مهرانی عبدالرحیم آرامیده 1000 5  01:07.70
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی 1000
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی 1600 9 1:53.58
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی قربان محمد اودک 1200 6 1:15.29
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی علی رجال 1000 10 1:05.89
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی 1000
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1200 52 8 01:16.64
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی 1200 53 4 1:15.22
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی 1200 53 11 1:16.36
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی عبدالرحیم آرامیده 1000 53 6 1:16.72
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
میرعلی مهرانی میرعلی مهرانی عبدالرحیم آرامیده 1000 2 1:05.45
هفته قهرمانی تابستانه - بندرترکمن
1395/05/15
ناصر مهرانی میرعلی مهرانی مهرداد خوجملی 1000 52 9 1:06.64
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
حاج تویلی مهرانی میرعلی مهرانی عید محمد غراوی 1000 52 8 1:05.97
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
رشید ورضا مهرانی میرعلی مهرانی 1000 52
هفته پنجم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/10
رشید ورضا مهرانی میرعلی مهرانی مهران عطا 1000 52 4 1:06.77