سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی نادر صالح پور 2200 53 75.0 96.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
رمیصا و سما عالی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1550 53 5 01:39.07 95.0 96.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
حاج کاکا مفیدی عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1200 50 4 01:12.41 84.0 80.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عبدالجلیل غراوی و حاج امان گلدی کر عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1600 51 2 01:41.83 75.0 72.0
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ایمان و صمد غراوی رحیم بردی مهرانی ۱۰۰۰ 51
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر رحیم بردی مهرانی 1000 51
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی آرمین آق آتابای 1550 51 1 1:42.68
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی آرمین آق آتابای 1200 50 3 1:15.51
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی آرمین آق آتابای 1000 50 4 1:01.63
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی نادر صالح پور 1600 1 1:46.26
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی 1200 50 5 1:14.76
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 50 1  1:03.54
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
عبدالجلیل غراوی وحاج امانگلدی کر ایل محمد غراوی 1000