صوت شکن 4 ساله نریان
لهن گرین
اولدوز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 5 0.00% 135,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 10 0 5 0.00% 135,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حکیم سوقی 1200 53.0 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حکیم سوقی ستار مهرانی 1550 55.0 2 / 10 01:43.740 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
حکیم سوقی رامین قهرمان 1000 53.0 2 / 4 01:02.850 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
حکیم سوقی جواد آچاک 1000 55.0 2 / 10 01:04.010 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
حکیم سوقی بنیامین جرجانی 1000 54.0 4 / 8 01:04.620 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 55.0 6 / 9 01:05.090 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
حکیم سوقی بی نام 1000 0.0 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
حکیم سوقی قربان محمد اودک 1000 0.0 5 / 11 01:04.420 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
حکیم سوقی محمد خوجملی 1200 54.0 6 / 12 01:16.330 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
حکیم سوقی نادر صالح پور 1200 51.0 3 / 11 01:14.970 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
حکیم سوقی قربان محمد اودک 1000 52.0 2 / 10 01:02.750 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
حکیم سوقی جواد آچاک 1000 0.0 4 / 10 01:05.610 -
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
حکیم سوقی بی نام 1000 52.0 -