سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
اویس دوگونچی حکیم سوقی 1200 53
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
اسرا دوگونچی حکیم سوقی ستار مهرانی 1550 55 2 01:43.740
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
اسرا دوگونچی حکیم سوقی رامین قهرمان 1200 53 2 01:02.850
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی جواد آچاک 1000 55 2 01:04.010
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی بنیامین جرجانی 1000 54 4 01:04.620
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مبینا سوقی حکیم سوقی نورمحمد بهادر 1000 55 6 01:05.090
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی 1000 0
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی قربان محمد اودک 1000 0 5 01:04.420
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی محمد خوجملی 1200 54 6 01:16.330
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی نادر صالح پور 1200 51 3 01:14.970
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی قربان محمد اودک 1000 52 2 01:02.750
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
اویس و حورانه دوگونچی حکیم سوقی جواد آچاک 1000 0 4 01:05.610
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
بای خان دوگونچی حکیم سوقی 1000 52