سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
امین سلیمانی امید ایری دانیال سوقی 1600 50 10 01:47.33 61.0 61.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
امین سلیمانی مجید ایری علی رضا شامیر 1000 50 6 01:04.30
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دکتر آرمان آل جلیل مجید ایری پیمان قلرعطا 1200 50 6 01:17.31
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 8 01:04.84
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری 1200 50
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری پیمان قلرعطا 1000 50 4 01:01.06
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
باشگاه پرورش اندام فرازان مجید ایری پیمان قلرعطا 1550 50 7 01:40.15
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری جواد آچاک 1550 متر 50 6 01:39.67
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:01.76
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری نورمحمد بهادر 1450 52 2 1:32.89
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ارسلان و رشید قرنجیک مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 51 1 01:01.10
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری 1600
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری 1000 5 1:03.25
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1600 2 1:46.44
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 3 1:03.21
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 4 01:02.77
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 50 2  1:14.96
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری جواد آچاک 1200 50 3  1:17.37
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری جواد آچاک 1000 5 1:05.81
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
احسان قاسمی مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 7 1:06.54