شاه سوین 5 ساله مادیان
القاسی
استارناز
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 61
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 61
ریتینگ مسافت : 61
بهترین ریتینگ : 61
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 0 4 0.00% 78,500,000
بندرترکمن 5 1 2 20.00% 102,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 18 1 6 5.56% 180,500,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 24 تا 32 امتیاز امین سلیمانی امید ایری دانیال سوقی 1600 50.0 10 / 11 01:47.330 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
از 24 تا 34 امتیاز امین سلیمانی مجید ایری علی رضا شامیر 1000 50.0 6 / 6 01:04.300 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 24 تا 34 امتیاز دکتر آرمان آل جلیل مجید ایری پیمان قلرعطا 1200 50.0 6 / 7 01:17.310 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
از 24 تا 30 امتیاز دکتر آرمان آل جلیل امید ایری نورمحمد بهادر 1000 50.0 8 / 8 01:04.840 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
از24 تا 32 امتیاز دکتر آرمان آل جلیل امید ایری 1200 50.0 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
از 24 تا 32 امتیاز دکتر آرمان آل جلیل امید ایری پیمان قلرعطا 1000 50.0 4 / 10 01:01.060 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 24تا 34امتیاز باشگاه پرورش اندام فرازان مجید ایری پیمان قلرعطا 1550 50.0 7 / 7 01:40.150 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
از 24 تا 30 امتیاز میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری جواد آچاک 1550 50.0 6 / 6 01:39.670 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
از ۲۴ تا ۳۰ میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50.0 5 / 7 01:01.760 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
از ۱۶ تا ۲۲ میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری نورمحمد بهادر 1450 52.0 2 / 6 01:32.890 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
از ۸ تا ۱۴ ارسلان و رشید قرنجیک مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 51.0 1 / 8 01:01.100 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
8تا14امتیاز اراز محمد سخندان توماج مجید ایری 1600 0.0 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
10تا14امتیاز اراز محمد سخندان توماج مجید ایری 1000 0.0 5 / 11 01:03.250 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
8امتیاز اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1600 0.0 2 / 10 01:46.440 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
از 4 تا 32 اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 0.0 3 / 10 01:03.210 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
از 2 تا 32 اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52.0 4 / 12 01:02.770 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
از 2 تا 20 اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 50.0 2 / 11 01:14.960 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
نبرده اراز محمد سخندان توماج مجید ایری جواد آچاک 1200 50.0 3 / 12 01:17.370 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
نبرده اراز محمد سخندان توماج مجید ایری جواد آچاک 1000 0.0 5 / 11 01:05.810 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
مبتدی احسان قاسمی مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50.0 7 / 9 01:06.540 -