سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
امین سلیمانی امید ایری دانیال سوقی 1600 50 10 01:47.330
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
امین سلیمانی مجید ایری علی رضا شامیر 1000 50 6 01:04.300
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دکتر آرمان آل جلیل مجید ایری پیمان قلرعطا 1200 50 6 01:17.310
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 8 01:04.840
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری 1200 50
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
دکتر آرمان آل جلیل امید ایری پیمان قلرعطا 1000 50 4 01:01.060
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
باشگاه پرورش اندام فرازان مجید ایری پیمان قلرعطا 1550 50 7 01:40.150
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری جواد آچاک 1550 50 6 01:39.670
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 5 01:01.760
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
میکاییل و مهدیسا ایری مجید ایری نورمحمد بهادر 1450 52 2 01:32.890
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ارسلان و رشید قرنجیک مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 51 1 01:01.100
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری 1600 0
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری 1000 0 5 01:03.250
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1600 0 2 01:46.440
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 0 3 01:03.210
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 52 4 01:02.770
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 50 2 01:14.960
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری جواد آچاک 1200 50 3 01:17.370
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
اراز محمد سخندان توماج مجید ایری جواد آچاک 1000 0 5 01:05.810
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
احسان قاسمی مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:06.540