سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
عبدی پقه احمد ایری پیمان قلرعطا 2200 57 5 02:26.54 107.0 108.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عبدی پقه احمد ایری پیمان قلرعطا 1200 52 7 01:11.38 107.0 108.0
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عبدی پقه احمد ایری پیمان قلرعطا 1000 52 5 01:01.07
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
عبدی پقه احمد ایری 1000 52
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
عبدی پقه احمد ایری محمد خوجملی 1000 57 2 01:02.92
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
عبدی ملا پقه احمد ایری پیمان قلرعطا 1550 56 3 01:40.45
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
عبدی ملا پقه احمد ایری جواد آچاک 1200 56 4 01:13.86
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
عبدی ملا پقه احمد ایری محمد خوجملی 1000 55 3 01:01.98
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
عبدی ملا پقه احمد ایری ستار مهرانی 1000 55 5 01:03.13
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
عبدی ملا پقه احمد ایری جواد آچاک 1000 52 2 01:00.35
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
عبدی ملا پقه احمد ایری قربان محمد اودک 1000 55 1 01:00.00
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
عبدی ملا پقه احمد ایری قربان محمد اودک 1000 54 1 01:00.44
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
عبدی ملا پقه احمد ایری قربان محمد اودک 1000 53 2 01:01.04
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عبدی پقه احمد ایری قربان محمد اودک ۱۰۰۰ 52 1 1:02.90
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
شفیق پقه احمد ایری عبدالرحیم آرامیده 1600 53 7 1:49.30
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
شفیق پقه احمد ایری 1000
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
شفیق پقه احمد ایری بنیامین جرجانی 1550 53 5 1:45.24
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
شفیق پقه احمد ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 52 3  1:02.41
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
شفیق پقه احمد ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 1 1:01.78 
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
شفیق پقه احمد ایری 1600
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
شفیق پقه احمد ایری 1000 6 01:06.05
هفته هفتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/17
عبدی پقه محمد ارمشی یاسر جرجانی 1000 52 4 1:04.99