اکسیر 4 ساله مادیان
هیلدا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 76
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 76
ریتینگ مسافت : 76
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 3 12.50% 86,750,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 55,000,000
تهران 2 0 1 0.00% 34,500,000
مجموع 11 2 5 18.18% 176,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 2200 51.0 6 / 11 02:27.340 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ایل محمد غراوی پیمان قلرعطا 1000 53.0 2 / 8 01:00.810 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1200 53.0 6 / 10 01:13.160 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
عبدالرحمان مختومی عید محمد غراوی 1000 53.0 6 / 11 01:04.770 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 0.0 4 / 6 01:34.010 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 6 01:02.970 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
عبدالرحمان مختومی جواد آچاک 1550 50.0 1 / 8 01:42.280 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1200 51.0 7 / 9 01:15.180 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1000 0.0 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1000 50.0 1 / 6 01:03.150 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 50.0 3 / 9 01:05.220 -