سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ناصر و ایوب و آرمان و پیمان امان زاده ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 2200 51 6 02:27.34 74.0 71.0
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حمید و مجید و رشید امان زاده ایل محمد غراوی پیمان قلرعطا 1000 53 2 01:00.81 80.0 76.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
حمید و مجید و رشید امان زاده ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1200 53 6 01:13.16 74.0 71.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ایوب امانزاده و کامبیز باستان عبدالرحمان مختومی عید محمد غراوی 1000 53 6 01:04.77
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
امان مراد آنه مرادی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1400 متر 4 01:34.01
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
امان مراد آنه مرادی عبدالرحمان مختومی ابوطالب چاریزاده 1000 متر 2 01:02.97
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
امان مراد آنه مرادی عبدالرحمان مختومی جواد آچاک 1550 50 1 1:42.28
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
امان مراد آنه مرادی ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1200 51 7 1:15.18
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
امان مراد آنه مرادی ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1000  
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
مهندس عبدالقادر امان زاده ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1000 50 1 1:03.15
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
حاج مراد امان زاده ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 50 3 1:05.22