عالم ناب 4 ساله نریان
تک عالم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 116
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 116
ریتینگ مسافت : 116
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 18 6 16 33.33% 909,500,000
بندرترکمن 4 0 4 0.00% 121,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 32,500,000
تهران 2 0 2 0.00% 10,500,500
مجموع 25 6 23 24.00% 1,073,500,500
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 53.5 3 / 6 (6.5) 01:03.180 116
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
ابراهیم بدویزاده 1000 56.0 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1700 54.0 1 / 4 01:48.370 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 54.0 2 / 7 (2.0) 01:10.180 -
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 2 / 4 (7.5) 01:00.240 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54.0 3 / 8 00:59.310 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 54.0 4 / 11 01:10.450 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 54.0 3 / 7 01:40.070 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1600 53.0 3 / 7 01:39.580 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 54.0 3 / 9 01:12.340 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 54.0 3 / 8 01:01.840 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54.0 4 / 6 01:02.100 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
علی خوجملی محمد خوجملی 1600 0.0 2 / 5 01:47.020 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
حمید روشنی ستار مهرانی 1000 56.0 3 / 7 01:00.360 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 54.0 3 / 6 00:58.970 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 53.0 2 / 5 01:00.030 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1700 52.0 2 / 8 01:49.600 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52.0 2 / 8 01:38.240 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1000 54.0 1 / 7 01:00.440 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 52.0 2 / 5 01:00.190 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0.0 1 / 10 01:00.110 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
ابراهیم بدویزاده امین محمدی 1000 55.0 1 / 10 01:01.210 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0.0 1 / 10 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
اسماعیل بدویزاده قربان محمد اودک 1000 54.0 3 / 5 01:03.820 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 2 / 5 01:00.840 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 9 01:04.040 -