سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54 3 00:59.31 115.0 116.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 54 4 01:10.45 115.0 116.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 54 3 01:40.07 115.0 116.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1600 53 3 01:39.58 114.0 119.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 54 3 01:12.34
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 54 3 01:01.84
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
میرعلی خوجملی نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54 4 01:02.10
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
دادش وجملی و حمید وجدانی علی خوجملی محمد خوجملی 1600 2 01:47.02
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
ایوب و محمدطاها خوجملی حمید روشنی ستار مهرانی 1000 56 3 01:00.36
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
خدرحاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 54 3 00:58.97
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
خدرحاجی و ملا نور علی خوجملی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 53 2 01:00.03
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1700 52 2 1:49.60
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52 2 1:38.24
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1000 54 1 1:00.44
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 52 2 1:00.19
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 1 1:00.11
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده امین محمدی 1000 55 1  1:01.21
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 1  
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
خدر حاجی خوجملی اسماعیل بدویزاده قربان محمد اودک 1000 54 3 1:03.82
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
خدر حاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52 2 1:00.84
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
خدر حاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52 1 1:04.04