سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1700 54 1 01:48.370
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1200 54 2 01:10.180 2.0
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
ایوب خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54 2 01:00.240 7.5
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 54 3 00:59.310
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
قربان محمد آخوند و نورعلی آخوند خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 54 4 01:10.450
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1600 54 3 01:40.070
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
خدرحاجی و احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1600 53 3 01:39.580
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1200 54 3 01:12.340
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
میرعلی خوجملی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 54 3 01:01.840
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
میرعلی خوجملی نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1000 54 4 01:02.100
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
دادش وجملی و حمید وجدانی علی خوجملی محمد خوجملی 1600 0 2 01:47.020
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
ایوب و محمدطاها خوجملی حمید روشنی ستار مهرانی 1000 56 3 01:00.360
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
خدرحاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده محمد خوجملی 1000 54 3 00:58.970
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
خدرحاجی و ملا نور علی خوجملی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 53 2 01:00.030
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1700 52 2 01:49.600
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52 2 01:38.240
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1000 54 1 01:00.440
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده ستار مهرانی 1000 52 2 01:00.190
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0 1 01:00.110
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده امین محمدی 1000 55 1 01:01.210
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
احد آخوند پرویز ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 0 1
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
خدر حاجی خوجملی اسماعیل بدویزاده قربان محمد اودک 1000 54 3 01:03.820
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
خدر حاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52 2 01:00.840
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
خدر حاجی خوجملی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:04.040