سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری رامین قهرمان 1000 50 4 01:00.98 81.0 77.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مرحوم حاج رجب سرداری یوسف ایری مهران صالحی فر 1200 50 6 01:12.67 77.0 73.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری 1550 50 79.0 76.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری جواد آچاک 1000 50 4 01:01.50 79.0 76.0
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری پیمان قلرعطا 1200 50 6 01:14.40
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری آق اویلی بشگرد 1000 53 3 01:03.24
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری آق اویلی بشگرد 1600 52 3 01:46.73
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری 1000 3 01:02.87
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری 1000 3 01:01.11
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1400 متر 2 01:35.54
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
عبدالخالق ایری عبدالحلیم غیادی عبدالحلیم قبادی 1400 متر 2 01:34.17
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 متر 5 01:04.63
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50 5 1:03.02
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند عید محمد غراوی 1000 50 4 1:03.34
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند 1600 6 1:49.09
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند پیمان قلرعطا 1200 11 1:20.19
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند 1000  
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
محمد کر دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50 4 1:01.85
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
مهندس حاج عبدالحکیم کر دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50 1 1:02.45
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
حاجی رجب سرداری دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50 5 1:05.81