دراگل 5 ساله مادیان 000034
پوملاتو
دلار
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
بهترین ریتینگ : 92
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 17 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 4 2 2 50.00% 116,000,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 17,000,000
تهران 6 0 5 0.00% 117,750,000
مجموع 30 2 8 6.67% 250,750,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره گنبد
1398/02/13
هندیکاپ کلاس 5 مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری امیر مختومی 1000 56.5 5 / 9 (3.0) 01:01.658 72
هفته اول بهاره گنبد
1398/01/29
هندیکاپ کلاس 4 مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری امیر مختومی 1000 51.0 10 / 12 (14.0) 01:02.647 72
هفته نوزدهم پاییزه گنبد
1397/12/03
هندیکاپ کلاس 4 مهندس حکیم حاجی کر حلیم سرداری پیمان قلرعطا 1000 51.0 4 / 12 (3.5) 01:00.476 69
هفته هشتم پاییز گنبد
1397/10/14
هندیکاپ کلاس 5 عبدالحکیم کر حلیم سرداری 1200 57.0 69
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
هندیکاپ کلاس 4 داود و وحید سرداری حلیم سرداری بهرام بینایی 1000 56.5 9 / 10 (10.0) 01:03.151 74
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
هندیکاپ کلاس 4 مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری قربان محمد اودک 1000 56.5 4 / 5 (14.0) 01:05.830 76
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 4 مرحوم حاج رجب سرداری نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 56.0 5 / 8 (15.0) 01:03.917 80
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
از 24 تا 34 امتیاز وحید سرداری نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 54.0 7 / 10 (10.75) 01:00.830 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
از 24 تا 34 امتیاز وحید سرداری نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 9 01:00.780 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
از 24 تا 34 امتیاز کاکاجان کر حلیم سرداری 1700 50.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
از 24 تا 32 امتیاز کاکاجان کر حلیم سرداری امیر مختومی 1550 50.0 8 / 9 (24.0) 01:44.330 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 24 تا 34 امتیاز مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 9 (6.0) 01:01.920 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 24 تا 32 امتیاز مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 8 / 9 (6.5) 01:01.990 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
از 24 تا 32 امتیاز مرحوم حاج رجب سرداری حلیم سرداری رامین قهرمانی 1000 50.0 4 / 10 01:00.980 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
از 24 تا 32 امتیاز مرحوم حاج رجب سرداری یوسف ایری مهران صالحی فر 1200 50.0 6 / 10 01:12.670 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
از 24 تا 32 امتیاز مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری 1550 50.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 24 تا 32 امتیاز مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری جواد آچاک 1000 50.0 4 / 9 01:01.500 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
از 24 تا 32 امتیاز مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری پیمان قلرعطا 1200 50.0 6 / 8 01:14.400 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
از 16 تا 22 امتیاز مهندس حاج عبدالحکیم کر یوسف ایری آق اویلی بشگرد 1000 53.0 3 / 9 01:03.240 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
از 16 تا 22 امتیاز حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری آق اویلی بشگرد 1600 52.0 3 / 6 01:46.730 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
از 16 تا 28 امتیاز حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری 1000 0.0 3 / 7 01:02.870 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
از 16تا 30امتیاز حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری 1000 0.0 3 / 6 01:01.110 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
از 8 تا 20 حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1400 0.0 2 / 6 01:35.540 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
از 8 تا 20 عبدالخالق ایری عبدالحلیم غیادی عبدالحلیم قبادی 1400 0.0 2 / 6 01:34.170 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
از 2 تا 30 حاجی رجب سرداری عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 0.0 5 / 8 01:04.630 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
8 امتیاز محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 7 01:03.020 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
8امتیاز محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند عید محمد غراوی 1000 50.0 4 / 11 01:03.340 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
8امتیاز محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند 1600 0.0 6 / 10 01:49.090 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
8تا14 امتیاز محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند پیمان قلرعطا 1200 0.0 11 / 11 01:20.190 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
از 8 تا 58 محمد کر و وحید سرداری عثمان پساوند 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
از 8 تا 58 محمد کر دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 5 01:01.850 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
نبرده مهندس حاج عبدالحکیم کر دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 12 01:02.450 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
مبتدی حاجی رجب سرداری دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 9 01:05.810 -