دراگل 4 ساله مادیان
پوملاتو
دلار
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 0 0 0.00% 0
بندرترکمن 4 2 2 50.00% 116,000,000
آق قلا 3 0 1 0.00% 17,000,000
تهران 6 0 5 0.00% 117,750,000
مجموع 26 2 8 7.69% 250,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
حلیم سرداری قربان محمد اودک 1000 56.5 4 / 5 (14.0) 01:05.830 76
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 56.0 5 / 8 (15.0) 01:03.917 80
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 54.0 7 / 10 (10.75) 01:00.830 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1397/04/07
نورمحمد اونق آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 9 01:00.780 -
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
حلیم سرداری 1700 50.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
حلیم سرداری امیر مختومی 1550 50.0 8 / 9 (24.0) 01:44.330 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
حلیم سرداری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 9 (6.0) 01:01.920 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
حلیم سرداری عبدالحلیم قبادی 1000 50.0 8 / 9 (6.5) 01:01.990 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حلیم سرداری رامین قهرمان 1000 50.0 4 / 10 01:00.980 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
یوسف ایری مهران صالحی فر 1200 50.0 6 / 10 01:12.670 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
یوسف ایری 1550 50.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
یوسف ایری جواد آچاک 1000 50.0 4 / 9 01:01.500 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
یوسف ایری پیمان قلرعطا 1200 50.0 6 / 8 01:14.400 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
یوسف ایری آق اویلی بشگرد 1000 53.0 3 / 9 01:03.240 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
عبدالخالق ایری آق اویلی بشگرد 1600 52.0 3 / 6 01:46.730 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
عبدالخالق ایری 1000 0.0 3 / 7 01:02.870 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
عبدالخالق ایری 1000 0.0 3 / 6 01:01.110 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1400 0.0 2 / 6 01:35.540 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
عبدالحلیم غیادی عبدالحلیم قبادی 1400 0.0 2 / 6 01:34.170 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 0.0 5 / 8 01:04.630 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
عثمان پساوند آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 7 01:03.020 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
عثمان پساوند عید محمد غراوی 1000 50.0 4 / 11 01:03.340 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
عثمان پساوند بی نام 1600 0.0 6 / 10 01:49.090 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
عثمان پساوند پیمان قلرعطا 1200 0.0 11 / 11 01:20.190 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
عثمان پساوند بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 5 01:01.850 -
هفته دوم تابستانه - بندرترکمن
1395/04/25
دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 12 01:02.450 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
دوردی حاجی عطایی آق اویلی بشگرد 1000 50.0 5 / 9 01:05.810 -