سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
احمد کسلخه اراز زارعی کسلخه امین محمدی 2200 52 7 02:33.74 85.0 58.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 52 7 01:01.73 85.0 79.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه 1600 52
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1600 52 5 01:43.56
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه یعقوب توسلی 1200 52 5 01:12.34
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1000 52 5 01:03.97
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
آنه محمد و همراه کسلخه اراز زارعی کسلخه عبدالرحیم آرامیده 1000 52 7 01:03.96
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
آنه محمد و همراه کسلخه ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1550 52 7 01:42.17
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
متین پوری ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1200 56 2 01:15.25
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
حاج نور محمد کسلخه ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 56 7 01:01.81
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
آنه محمد و همراه کسلخه ناز محمد قره داشلی ابراهیم قره داشلی 1000 55 5 01:02.71
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حاج نورمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه ستار مهرانی 1000 56 6 01:03.70
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1700 56 7 1:53.04
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 52 1 1:01.65
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه نورمحمد بهادر 1550 55 3 1:43.20
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1000 54 1 1:02.13
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 55 5 1:02.10
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1600 7 1:51.18
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1550 1 1:40.79
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه ابوطالب چاریزاده 1000 4 1:03.24
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه امین محمدی 1000 52 2  01:02.53
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/16
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه مهرداد خوجملی 1000 52 3 1:03.72
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه 1000 52 4 1:03.63
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه امین محمدی 1000 52 4 1:17.25
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
امیرمحمد کسلخه اراز زارعی کسلخه کمال دالی جه عطا 1000  
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
احمد کسلخه بهرام محمد تاتار قربان محمد اودک 1000 52 0