سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جمال الدین ایری اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 3 01:00.99 78.0 74.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
جمال الدین ایری اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 52 8 01:02.33 77.0 74.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
کاکا ارازی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 50 2 01:01.15 62.0 67.0
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کاکا ارازی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 52 2 01:14.94
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاکا ارازی اراز قربان اونق جواد آچاک 1000 52 4 01:04.85
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
کاکا ارازی اراز قربان اونق احمد پقه 1600 9 2:00.12
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
کاکا ارازی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 4 1:13.31
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
کاکا ارازی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 1 01:03.80
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
کاکا ارازی اراز قربان اونق بنیامین جرجانی 1200 50 5 01:15.88
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
کاکا ارازی اراز قربان اونق 1200 50
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
کاکا ارازی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 50 3  1:14.67
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
کاکا ارازی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 50 5 1:16.51
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
کاکا ارازی اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1000 3 1:05.52
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
متین صادقی ومحمد امین کمی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 50 4 1:05.64
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
متین صادقی ومحمد امین کمی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 50 4 1:05.25