گوهرناز 4 ساله مادیان
گوهر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 74
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 74
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 6 7.14% 164,250,000
مجموع 14 1 6 7.14% 164,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 52.0 3 / 8 01:00.990 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 8 / 12 01:02.330 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 2 / 8 01:01.150 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 52.0 2 / 9 01:14.940 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اراز قربان اونق جواد آچاک 1000 52.0 4 / 11 01:04.850 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
اراز قربان اونق احمد پقه 1600 0.0 9 / 9 02:00.120 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 0.0 4 / 11 01:13.310 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 0.0 1 / 11 01:03.800 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
اراز قربان اونق بنیامین جرجانی 1200 50.0 5 / 11 01:15.880 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
اراز قربان اونق بی نام 1200 50.0 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 50.0 3 / 11 01:14.670 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 50.0 5 / 10 01:16.510 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 3 / 11 01:05.520 -
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 50.0 4 / 10 01:05.640 -
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 50.0 4 / 9 01:05.250 -