سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جمال الدین ایری اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 3 01:00.990
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
جمال الدین ایری اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 52 8 01:02.330
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
کاکا ارازی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 50 2 01:01.150
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
کاکا ارازی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 52 2 01:14.940
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاکا ارازی اراز قربان اونق جواد آچاک 1000 52 4 01:04.850
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
کاکا ارازی اراز قربان اونق احمد پقه 1600 0 9 02:00.120
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
کاکا ارازی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 0 4 01:13.310
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
کاکا ارازی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 0 1 01:03.800
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
کاکا ارازی اراز قربان اونق بنیامین جرجانی 1200 50 5 01:15.880
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
کاکا ارازی اراز قربان اونق 1200 50
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
کاکا ارازی اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 50 3 01:14.670
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
کاکا ارازی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 50 5 01:16.510
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
کاکا ارازی اراز قربان اونق ابوطالب چاریزاده 1000 0 3 01:05.520
هفته دهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/30
متین صادقی ومحمد امین کمی اراز قربان اونق عید محمد غراوی 1000 50 4 01:05.640
هفته هشتم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/23
متین صادقی ومحمد امین کمی اراز قربان اونق قربان محمد اودک 1000 50 4 01:05.250