سلطانا 4 ساله مادیان
شلفا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 79
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 79
ریتینگ مسافت : 79
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 3 4 37.50% 186,000,000
مجموع 8 3 4 37.50% 186,000,000