سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حسنا آق امین واج رامین قهرمان 1000 51 54.0 32.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1000 51 9 01:06.24 54.0 32.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
سرکار خانم مهین خاوران و قادیر قره قولپاقی فرهاد اورگلی متین جرجانی 1600 50 3 01:47.17 39.0 19.0
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
ایلکای و محمد امین مختوم جمشید مختومی نادر صالح پور 1200 50 7 01:19.۷۹
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
احمد آق جمشید مختومی نادر صالح پور 1000 50 6 01:06.22
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
اردلان یلقی تاج محمد گوگ نژاد جواد آچاک 1000 50
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
امیر حسین و اسنات آق تاج محمد گوگ نژاد علی محمد غراوی 1000 50 8 01:06.12
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
امیر حسین و اسنات آق بهمن قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 6 01:05.37
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
اسنات امیرحسین وبلال آق بهمن قربانی امان محمد قلرعطا 1000 50 4 1:03.15
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
محمد هادی آق جبارصالح پور متین جرجانی 1200 50 4 1:18.46
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
هادی آق بهمن قربانی 1000 50
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
محمد هادی آق جبارصالح پور مهران عطا 1000  
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1395/04/18
ایل امان آق جبارصالح پور عید محمد غراوی 1000 50