سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
غفار باستان عبدالحلیم باستان ستار مهرانی 1700 54 2 01:49.430 1.5
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
عثمان باستان محمداسلم محمدی پیمان قلرعطا 1600 54 6 01:43.850 7.0
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
عثمان باستان محمداسلم محمدی 2200 53
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
غفار باستان محمداسلم محمدی ستار مهرانی 1600 52 2 01:40.590
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
غفار باستان محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 52 6 01:12.870
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سینا و محمد امین ایری احمد ایری بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:03.340
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
غفار باستان احمد ایری محمد خوجملی 1200 57 3 01:14.240
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
غفار باستان احمد ایری محمد خوجملی 1550 52 2 01:37.550
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
غفار باستان احمد ایری جواد آچاک 1550 53 2 01:37.160
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ادریس پقه و خلیل باستان احمد ایری قربان محمد اودک 1550 55 2 01:37.800
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
غفار باستان محمد شریف تاتاری ستار مهرانی 1550 55 1 01:38.370
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
غفار باستان علی خوجملی بنیامین جرجانی 1600 0 6 01:47.670
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
غفار باستان علی خوجملی 1000 0
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
غفار باستان علی خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52 1 01:13.820
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
غفار باستان علی خوجملی ستار مهرانی 1200 52 2 01:14.010
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
غفار باستان علی خوجملی 1200 52 8 01:15.610
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
غفار باستان علی خوجملی نادر صالح پور 1000 52 3 01:03.350
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
غفار باستان علی خوجملی نادر صالح پور 1000 0
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
عثمان باستان اسماعیل کوچکی 1000 52
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
عثمان باستان اسماعیل کوچکی 1000 52