طاهاهورس 4 ساله نریان
لهن گرین
ایلنازخانم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 1 6 8.33% 196,750,000
بندرترکمن 4 1 3 25.00% 136,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 36,000,000
مجموع 17 2 10 11.76% 368,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 53.0 6 / 7 (11.5) 01:00.380 87
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عبدالحلیم باستان ستار مهرانی 1700 54.0 2 / 7 (1.5) 01:49.430 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
محمداسلم محمدی پیمان قلرعطا 1600 54.0 6 / 8 (7.0) 01:43.850 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
محمداسلم محمدی 2200 53.0 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
محمداسلم محمدی ستار مهرانی 1600 52.0 2 / 6 01:40.590 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 52.0 6 / 8 01:12.870 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
احمد ایری بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 6 01:03.340 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
احمد ایری محمد خوجملی 1200 57.0 3 / 7 01:14.240 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
احمد ایری محمد خوجملی 1550 52.0 2 / 9 01:37.550 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
احمد ایری جواد آچاک 1550 53.0 2 / 7 01:37.160 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
احمد ایری قربان محمد اودک 1550 55.0 2 / 5 01:37.800 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
محمد شریف تاتاری ستار مهرانی 1550 55.0 1 / 7 01:38.370 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
علی خوجملی بنیامین جرجانی 1600 0.0 6 / 9 01:47.670 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
علی خوجملی بی نام 1000 0.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
علی خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52.0 1 / 7 01:13.820 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
علی خوجملی ستار مهرانی 1200 52.0 2 / 12 01:14.010 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
علی خوجملی بی نام 1200 52.0 8 / 11 01:15.610 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
علی خوجملی نادر صالح پور 1000 52.0 3 / 10 01:03.350 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
علی خوجملی نادر صالح پور 1000 0.0 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
اسماعیل کوچکی بی نام 1000 52.0 -
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
اسماعیل کوچکی بی نام 1000 52.0 -