سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
عثمان باستان محمداسلم محمدی 2200 53 88.0 102.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
غفار باستان محمداسلم محمدی ستار مهرانی 1600 52 2 01:40.59 88.0 88.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
غفار باستان محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 52 6 01:12.87
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
سینا و محمد امین ایری احمد ایری بنیامین جرجانی 1000 52 4 01:03.34
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
غفار باستان احمد ایری محمد خوجملی 1200 57 3 01:14.24
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
غفار باستان احمد ایری محمد خوجملی 1550 52 2 01:37.55
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
غفار باستان احمد ایری جواد آچاک 1550 53 2 01:37.16
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
ادریس پقه و خلیل باستان احمد ایری قربان محمد اودک 1550 55 2 01:37.80
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
غفار باستان محمد شریف تاتاری ستار مهرانی 1550 55 1 01:38.37
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
غفار باستان علی خوجملی بنیامین جرجانی 1600 6 1:47.67
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
غفار باستان علی خوجملی 1000
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
غفار باستان علی خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52 1  1:13.82
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
غفار باستان علی خوجملی ستار مهرانی 1200 52 2  1:14.01
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
غفار باستان علی خوجملی 1200 52 8 1:15.61
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
غفار باستان علی خوجملی نادر صالح پور 1000 52 3  1:03.35
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
غفار باستان علی خوجملی نادر صالح پور 1000  
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
عثمان باستان اسماعیل کوچکی 1000 52
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
عثمان باستان اسماعیل کوچکی 1000 52