طاهاهورس 4 ساله نریان
لهن گرین
ایلنازخانم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 84
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 84
ریتینگ مسافت : 84
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 1 6 7.14% 196,750,000
بندرترکمن 4 1 3 25.00% 136,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 36,000,000
مجموع 20 2 10 10.00% 368,750,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته یازدهم پاییزه گنبد
1397/10/27
هندیکاپ کلاس 2 بهمن جرجانی و غفار باستان محمداسلم محمدی امین محمدی 1550 50.0 5 / 7 (10.5) 01:39.780 86
هفته ششم پاییز گنبد
1397/10/07
هندیکاپ کلاس 3 بهمن جرجانی و غفار باستان محمداسلم محمدی قربان محمد اودک 1200 58.5 8 / 10 (8.0) 01:12.770 90
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 3 غفار باستان محمداسلم محمدی امین محمدی 1550 0.0 5 / 10 (8.25) 01:39.432 90
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1397/04/22
هندیکاپ گروه 2 و 3 غفار باستان محمداسلم محمدی امین محمدی 1000 53.0 6 / 7 (11.5) 01:00.380 -
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
از 36 تا 46 امتیاز غفار باستان عبدالحلیم باستان ستار مهرانی 1700 54.0 2 / 7 (1.5) 01:49.430 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
از 36 تا 46 امتیاز عثمان باستان محمداسلم محمدی پیمان قلرعطا 1600 54.0 6 / 8 (7.0) 01:43.850 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
هندیکاپ عثمان باستان محمداسلم محمدی 2200 53.0 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
از 36 تا 48 امتیاز غفار باستان محمداسلم محمدی ستار مهرانی 1600 52.0 2 / 6 01:40.590 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
از 36 تا 46 امتیاز غفار باستان محمداسلم محمدی امین محمدی 1200 52.0 6 / 8 01:12.870 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
از 36 تا 46 امتیاز سینا و محمد امین ایری احمد ایری بنیامین جرجانی 1000 52.0 4 / 6 01:03.340 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
از 24 تا 34 امتیاز غفار باستان احمد ایری محمد خوجملی 1200 57.0 3 / 7 01:14.240 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
از 36 تا 38 امتیاز غفار باستان احمد ایری محمد خوجملی 1550 52.0 2 / 9 01:37.550 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 24تا 34امتیاز غفار باستان احمد ایری جواد آچاک 1550 53.0 2 / 7 01:37.160 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
از16تا 22امتیاز ادریس پقه و خلیل باستان احمد ایری قربان محمد اودک 1550 55.0 2 / 5 01:37.800 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 8 تا 14 امتیاز غفار باستان محمد شریف تاتاری ستار مهرانی 1550 55.0 1 / 7 01:38.370 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
10تا14 امتیاز غفار باستان علی خوجملی بنیامین جرجانی 1600 0.0 6 / 9 01:47.670 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
از 6 تا 24 غفار باستان علی خوجملی بی نام 1000 0.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
از 0 تا 24 غفار باستان علی خوجملی بنیامین جرجانی 1200 52.0 1 / 7 01:13.820 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
2تا6امتیاز غفار باستان علی خوجملی ستار مهرانی 1200 52.0 2 / 12 01:14.010 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
از 2 تا 20 غفار باستان علی خوجملی بی نام 1200 52.0 8 / 11 01:15.610 -
هفته نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/03
نبرده غفار باستان علی خوجملی نادر صالح پور 1000 52.0 3 / 10 01:03.350 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
مبتدی غفار باستان علی خوجملی نادر صالح پور 1000 0.0 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
مبتدی عثمان باستان اسماعیل کوچکی بی نام 1000 52.0 -
هفته یازدهم- گنبد کاووس بهاره -
1395/02/31
مبتدی عثمان باستان اسماعیل کوچکی بی نام 1000 52.0 -