سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی 1700 56
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 56 3 01:10.890 5.5
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 56 5 01:10.460
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 56 1 01:39.850
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 57 5 01:40.010
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 55 1 01:11.710
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.870
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 0 1 01:45.820
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 0 1 01:30.780
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
محمد امین و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 54 3 01:00.900
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
محمد امین و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 3 01:02.280
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 55 1 01:40.250
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
محمد امین و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 2 01:13.510
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی ستار مهرانی 1600 0 3 01:31.390
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 0 6 01:00.880
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 2 01:12.470
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 54 1 01:12.870
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 53 1 01:13.670
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی نادر صالح پور 1000 0 3 01:03.160
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
غفارخواجه و کریم چوگان رشید روشنی 1000 52
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
غفارخواجه و کریم چوگان رشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52 8 01:04.820
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
رسول قوجق نژاد احمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 3 01:04.900