ویمتو 4 ساله نریان
لرویا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 115
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 120
ریتینگ مسافت : 120
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 15 6 11 40.00% 627,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 2 0 2 0.00% 65,500,000
تهران 6 2 6 33.33% 285,501,000
مجموع 24 8 19 33.33% 978,001,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
رشید روشنی 1000 0.0 115
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 0.0 3 / 5 (1.5) 01:35.207 120
هفته ششم تهران
1397/06/30
رشید روشنی ستار مهرانی 1000 56.0 3 / 5 (4.5) 01:01.190 115
هفته پنجم تهران
1397/06/23
رشید روشنی ستار مهرانی 1000 60.0 2 / 6 (2.5) 01:01.110 115
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
رشید روشنی 1700 56.0 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 56.0 3 / 7 (5.5) 01:10.890 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 56.0 5 / 11 01:10.460 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 56.0 1 / 7 01:39.850 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 57.0 5 / 7 01:40.010 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 55.0 1 / 9 01:11.710 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 1 / 9 01:12.870 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 0.0 1 / 5 01:45.820 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 0.0 1 / 5 01:30.780 -
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 54.0 3 / 5 01:00.900 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 5 01:02.280 -
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 55.0 1 / 8 01:40.250 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 2 / 11 01:13.510 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
رشید روشنی ستار مهرانی 1600 0.0 3 / 7 01:31.390 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
رشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 0.0 6 / 10 01:00.880 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 2 / 5 01:12.470 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 54.0 1 / 10 01:12.870 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 53.0 1 / 10 01:13.670 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
رشید روشنی نادر صالح پور 1000 0.0 3 / 11 01:03.160 -
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
رشید روشنی بی نام 1000 52.0 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
رشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 8 / 9 01:04.820 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
احمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 3 / 10 01:04.900 -