سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 56 5 01:10.46 119.0 120.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 56 1 01:39.85 120.0 121.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 57 5 01:40.01 118.0 116.0
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 55 1 01:11.71
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 52 1 01:12.87
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1600 1 01:45.82
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
رحیم و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1400 1 01:30.78
هفته دهم تابستان تهران
1396/05/27
محمد امین و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 54 3 01:00.90
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
محمد امین و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 متر 3 01:02.28
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1550 55 1 1:40.25
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
محمد امین و رسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 2 1:13.51
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی ستار مهرانی 1600 3 1:31.39
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 6 1:00.88
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 2  1:12.47
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 54 1 1:12.87
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی آرمین آق آتابای 1000 53 1 1:13.67
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
رحیم ورسول قوجق نژاد رشید روشنی نادر صالح پور 1000 3 1:03.16
هفته هشتم تابستانه - تهران
1395/07/09
غفارخواجه و کریم چوگان رشید روشنی 1000 52
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/01
غفارخواجه و کریم چوگان رشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 52 8 1:04.82
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
رسول قوجق نژاد احمد خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 52 3 1:04.90