نیک کنتس 4 ساله مادیان
هشت ممتاز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 11,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 11,000,000