نیک کنتس 5 ساله مادیان
هشت ممتاز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 11,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 6 0 1 0.00% 11,000,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
2امتیاز آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی آق اویلی بشگرد 1200 50.0 7 / 8 01:19.280 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
2تا4 امتیاز آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی مهرداد خوجملی 1000 50.0 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
از 2 تا 20 آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی 1200 50.0 9 / 11 01:16.510 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
از 2 تا 22 آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی 1200 50.0 10 / 11 01:16.280 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
نبرده آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی مهرداد خوجملی 1000 0.0 3 / 12 -
هفته هفته دوازدهم بهاره -
1395/03/06
مبتدی آرنیکا حسین زاده سیدنقی سادات حسینی احمد پقه 1000 50.0 -