سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
محمدصفا کلته فرهاد خانقلی زاده قزل محمد خوجملی 1000 9 1:01.90
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت قربان محمد اودک 1000 5 1:01.18
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت کمال دالی جه عطا 1000 50 4 0:59.71
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت قربان محمد اودک 1000 1 0:57.90
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت 1500
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 2 0:59.42
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت آق اویلی بشگرد 1000 5 1:00.99
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 1 0:58.44
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
نجیب الله طعنه عبیدالله سخاوت عبداله قولرعطا 1000 4 1:00.90
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
نجیب الله طعنه نورمحمد کوچک نژاد 1000
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
رحمت جیواد نورمحمد کوچک نژاد 1000
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
میلاد بواس عبدالعزیز مهرانی محمود قولرعطا 1000 2 0:59.49
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
یوسف وجبرئیل بواس عبدالعزیز مهرانی فیض الله رجال 1000 6 1:01.41
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 7 1:03.02
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 1  
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 6 1:09:42