سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
محمدصفا کلته فرهاد خانقلی زاده قزل محمد خوجملی 1000 0 9 01:01.900
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت قربان محمد اودک 1000 0 5 01:01.180
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت کمال دالی جه عطا 1000 50 4 00:59.710
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت قربان محمد اودک 1000 0 1 00:57.900
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت 1500 0
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 0 2 00:59.420
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت آق اویلی بشگرد 1000 0 5 01:00.990
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
محمدصفا کلته عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 0 1 00:58.440
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
نجیب الله طعنه عبیدالله سخاوت عبداله قولرعطا 1000 0 4 01:00.900
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
نجیب الله طعنه نورمحمد کوچک نژاد 1000 0
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
رحمت جیواد نورمحمد کوچک نژاد 1000 0
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
میلاد بواس عبدالعزیز مهرانی محمود قولرعطا 1000 0 2 00:59.490
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
یوسف وجبرئیل بواس عبدالعزیز مهرانی فیض الله رجال 1000 0 6 01:01.410
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 7 01:03.020
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 1
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
دکتر رحمن شیرمحمدلی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 6 01:09.420