مهسا 11 ساله مادیان
لهن گرین
دازثریا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 1 12.50% 15,000,000
بندرترکمن 4 1 3 25.00% 29,750,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 10,000,000
مجموع 13 3 5 23.08% 54,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1390/01/19
فرهاد خانقلی زاده قزل محمد خوجملی 1000 0.0 9 / 9 01:01.900 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
عبیدالله سخاوت قربان محمد اودک 1000 0.0 5 / 10 01:01.180 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1389/08/07
عبیدالله سخاوت کمال دالی جه عطا 1000 50.0 4 / 7 00:59.710 -
هفته پنجم تابستانه - بندرترکمن
1389/05/08
عبیدالله سخاوت قربان محمد اودک 1000 0.0 1 / 8 00:57.900 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1389/04/25
عبیدالله سخاوت بی نام 1500 0.0 -
هفته اول تابستانه - بندرترکمن
1389/04/11
عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 6 00:59.420 -
هفته نهم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/21
عبیدالله سخاوت آق اویلی بشگرد 1000 0.0 5 / 9 01:00.990 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 00:58.440 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
عبیدالله سخاوت عبداله قولرعطا 1000 0.0 4 / 11 01:00.900 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
نورمحمد کوچک نژاد بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/24
نورمحمد کوچک نژاد بی نام 1000 0.0 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1388/05/02
عبدالعزیز مهرانی محمود قولرعطا 1000 0.0 2 / 9 00:59.490 -
هفته سوم تابستانه - بندرترکمن
1388/04/26
عبدالعزیز مهرانی فیض الله رجال 1000 0.0 6 / 9 01:01.410 -
هفته دهم بهاره - گنبدکاوس
1388/03/08
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 7 / 7 01:03.020 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1388/02/31
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 10 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/14
رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 9 01:09.420 -