راحیل 4 ساله مادیان
القاسی
افرودیت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 47
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 47
ریتینگ مسافت : 47
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 9,250,000
مجموع 7 0 2 0.00% 24,250,000
مسابقه هندیکاپ مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 0 تا 6 امتیاز ناصر متمکن رسول خرمالی رامین قهرمان 1200 52.0 4 / 6 01:18.150 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
از 0 تا 4 امتیاز عزیز و مجید متمکن رسول خرمالی آرمین آق آتابای 1000 52.0 4 / 10 01:03.790 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 0 تا 6 امتیاز مرحوم مجید متمکن رسول خرمالی 1600 52.0 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
از 2 تا 6 امتیاز مرحوم مجید متمکن رسول خرمالی رامین قهرمان 1000 50.0 3 / 8 01:04.480 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
2 امتیاز مرحوم مجید متمکن حمید روشنی یاسر جرجانی 1200 50.0 8 / 9 01:18.450 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
2تا6 امتیاز مرحوم مجید متمکن مجید صالح پور ستار مهرانی 1000 50.0 4 / 8 01:03.630 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/11
از 2 تا 38 مرحوم مجید متمکن مجید صالح پور بنیامین جرجانی 1000 0.0 9 / 11 01:05.350 -
هفته قهرمانی تابستانه - تهران
1395/07/23
گروه ویژه مرحوم مجید متمکن مجید صالح پور بی نام 1000 51.0 -
هفته پنجم تابستانه - تهران
1395/06/19
مبتدی مرحوم مجید متمکن مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 3 / 9 01:05.340 -