راحیل 4 ساله مادیان
القاسی
افرودیت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 47
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 47
ریتینگ مسافت : 47
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 0 1 0.00% 15,000,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 1 0.00% 9,250,000
مجموع 7 0 2 0.00% 24,250,000