سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
آرتین و سلین اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 2200 53 3 02:24.79 85.0 82.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
دکتر نوید اوده و عبدالصالح تجری ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1550 53 4 01:38.49 96.0 97.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فرسام و آرتین اوده ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1600 53 1 01:42.51 85.0 82.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
فرسام و آرتین اوده ابراهیم بدویزاده 1200 53
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور نادر صالح پور 1550 51 2 01:42.38
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
امین پنق و یحیی میر حسینی حمید صالح پور نادر صالح پور 1200 53 2 01:15.01
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
دکتر مجید مفیدی و مهندس امین پنق مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53 6 01:03.99
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
یحیی میرحسینی مجید صالح پور 1000 53
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
حمید میرحسینی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا ۱۰۰۰ 52 7 1:08.60
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1000 51 3 1:02.81
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1600 4 1:46.11
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده جواد آچاک 1000 3 01:02.71
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 3  01:02.09
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000  
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
حمید و یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 50 5 1:05.99
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده 1000 50
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
یحیی میرحسینی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 1 1:02.64