اگتروس 4 ساله مادیان
آگوگ
تروستکا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 82
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 8 16.67% 252,250,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 14 2 8 14.29% 252,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 2200 53.0 3 / 11 02:24.790 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1550 53.0 4 / 7 01:38.490 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ابراهیم بدویزاده آق اویلی بشگرد 1600 53.0 1 / 7 01:42.510 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ابراهیم بدویزاده 1200 53.0 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
حمید صالح پور نادر صالح پور 1550 51.0 2 / 10 01:42.380 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حمید صالح پور نادر صالح پور 1200 53.0 2 / 10 01:15.010 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53.0 6 / 12 01:03.990 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
مجید صالح پور 1000 53.0 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 52.0 7 / 7 01:08.600 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1000 51.0 3 / 11 01:02.810 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1600 0.0 4 / 9 01:46.110 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
ابراهیم بدویزاده جواد آچاک 1000 0.0 3 / 10 01:02.710 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 3 / 10 01:02.090 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
ابراهیم بدویزاده آرمین آق آتابای 1000 0.0 -
هفته سوم تابستانه - تهران
1395/06/05
ابراهیم بدویزاده عید محمد غراوی 1000 50.0 5 / 5 01:05.990 -
هفته چهارم تابستانه - بندرترکمن
1395/05/08
ابراهیم بدویزاده بی نام 1000 50.0 -
هفته قهرمانی-گنبد کاووس بهاره -
1395/03/07
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50.0 1 / 10 01:02.640 -